Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
177
7
Iestatîjumi
Jûs varat noregulçt atainošanas skaïumu, un tâdu darbîbu skaòu kâ sâkuma, 
eksponçšanas un taustiòu darbošanâs skaòu. Jûs varat mainît taustiòu 
darbošanâs skaòas.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Sound] (Skaòa).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras skaòu iestatîšanas logs.
Tiek izdalîts [Operation Volume] (Darbošanâs skaïuma lîmenis).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45
lai mainîtu darbîbu skaïumu.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (3), 
lai izvçlçtos [Playback Volume] 
(Atskaòošanas skaïums).
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai mainîtu atskaòošanas skaïuma 
lîmeni.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Skaòas iestatîjumu mainîšana
Skaïuma mainîšana
Set-up
MENU
Exit
Format
Sound
Date Adjust
English
World Time
Language/
Folder Name
Date
OK
Sound
MENU
Operation Volume
Playback Volume
Start-up Sound
Shutter Sound
Operation Sound
Self-timer Sound
1
1
1
1
e_kb466.book  Page 177  Friday, February 29, 2008  2:47 PM