Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
178
7
Iestatîjumi
3
Izmantojiet (23) lai izvçlçtos [Start-
up Sound] (Ieslçgšanas skaòa).
4
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23
lai izvçlçtos [1], [2], [3] vai [Off] 
(Deaktivizçts).
6
Nospiediet taustiòu OK.
7
Mainiet [Shutter Sound] (Eksponçšanas slçdža skaòa), 
[Operation Sound] (Darbošanâs skaòa) un [Self-timer Sound] 
(Taimera skaòa) tâdâ pašâ veidâ.
8
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Skaòas toòu mainîšana
Kâ atsaukt [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni.
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
OK taustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
Sound
MENU
Operation Volume
Playback Volume
Start-up Sound
Shutter Sound
Operation Sound
Self-timer Sound
1
1
1
1
e_kb466.book  Page 178  Friday, February 29, 2008  2:47 PM