Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
17
Darba uzsâkšana
1
Uzlâdçjiet akumulatoru pirms akumulatora pirmâs izmantošanas reizes, 
ja akumulators nav ilgâku laika periodu izmantots, kâ arî, ja parâdâs ziòojums 
[Battery depleted] (Akumulators izlâdçjies) (akumulators tukšs).
Piebilde: AC strâvas vads “Minçts, Type SPT-2 vai NISPT-2, 18/2 elastîgs 
vads, nominâls 125 V, 7A, minimums 6pçdas (1.8m)”
1
Pievienojiet strâvas vadu akumulatora lâdçtâjam D-BC68.
2
Pievienojiet strâvas vadu strâvas tîkla rozetei.
3
Ievietojiet akumulatoru lâdçtâjâ ar PENTAX logo virspusç.
Lâdçšanâs indikators uz lâdçtâja izgaismojas zaïâ krâsâ kamçr akumulators 
lâdçjas. Kad lâdçšana pabeigta, indikators izslçdzas.
4
Kad lâdçšana pabeigta, izòemiet akumulatoru no lâdçtâja.
Akumulatora nomainîšana
• Lai pilnîbâ uzlâdçtu akumulatoru, nepieciešamas aptuveni 115 minûtes 
(max.). Nepieciešamâ aptuvenâ apkârtçjâs vides temperatûra lâdçšanai 
ir 0°C lîdz 40°C (32°F lîdz 104°F) grâdi. (Lâdçšanas laiks var atšíirties 
atkarîbâ no apkârtçjâs vides temperatûras un lâdçšanas apstâkïiem.)
• Akumulatora uzlâdçšanu ieteicams veikt dienu pirms fotokameras 
lietošanas, vai dienâ, kad fotokamera tiks izmantota.
• Akumulatora kalpošanas laiks izbeidzas, kad akumulators izlâdçjas ïoti âtri 
arî pçc pilnîgas akumulatora uzlâdçšanas. Nomainiet akumulatoru uz jaunu.
Lâdçšanâs indikators
Akumulatora lâdçtâjs
1
3
2
AC strâvas vads
Pievienot strâvas tîklam
Uzlâdçjot: Izgaismojas zaïâ krâsâ
Uzlâdçšana ir pabeigta: Izslçdzas
e_kb466.book  Page 17  Friday, February 29, 2008  2:47 PM