Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
179
7
Iestatîjumi
Skaòas iestatîjumiem iespçjams izmantot arî ar fotokameru ierakstîtus skaòas 
ierakstus. Pirmâs divas izvçlçtâ skaòas faila sekundes tiks atskaòotas kâ [USER] 
(Lietotâjs) skaòa.
1
5. solî “Skaòas toòu mainîšana” izvçlieties [USER] (Lietotâjs).
2
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras ierakstîtâ skaòas faila atskaòošanas 
logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos skaòas failu.
Atskaòojiet izvçlçto failu, lai pârliecinâtos, 
ka tas ir îstais.
Kursortaustiòš (2) : Ïauj atskaòot pirmâs divas 
skaòas faila sekundes.
Kursortaustiòš (3) : Ïauj apturçt atskaòošanu.
4
Nospiediet taustiòu OK.
Izvçlçtais skaòas fails tiek iestatîts kâ [USER] (Lietotâjs) skaòa.
5
Uzstâdiet [Shutter Sound] (Eksponçšanas slçdža skaòa), 
[Operation Sound] (Darbošanâs skaòa) un [Self-timer Sound] 
(Taimera skaòa) tâdâ pašâ veidâ.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Skaòas toòa mainîšana (izmantojot ierakstîtu skaòas failu)
Skaòas iestatîjumi tiek saglabâti arî pçc fotoaparâta izslçgšanas.
Set-up
MENU
Exit
Format
Sound
Date Adjust
English
World Time
Language/
Folder Name
Date
OK
OK
OK
OK
MENU
100
100-0025
0025
100-0025
OK
e_kb466.book  Page 179  Friday, February 29, 2008  2:47 PM