Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
180
7
Iestatîjumi
Mainiet sâkotnçjos datuma un laika iestatîjumus. Iespçjams iestatît arî datuma 
atainošanâs formâtu. Izvçlieties [mm/dd/yy] (mm/dd/gg), [dd/mm/yy] (dd/mm/gg) 
vai [yy/mm/dd] (gg/mm/dd).
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Date Adjust] 
(Datuma iestatîšana).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Ekrânâ atveras Datuma iestatîšanas logs.
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis pavirzâs uz [mm/dd/yy].
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos datuma formâtu.
5
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis pavirzâs uz [24h].
6
Izmantojiet kursortaustiòus (23
lai izvçlçtos [24h] (24-stundu displeju) 
vai [12h] (12-stundu displeju).
7
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis pavirzâs uz [Date Style] (Datuma formâts).
Datuma un Datums un laiks
Kâ atsaukt [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni.
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
OK taustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
Date Adjust
MENU
Cancel
Date Style
mm/dd/yy
Date
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Time
0 : 0 0
OK
OK
24h
Date Adjust
MENU
Cancel
Date Style
mm/dd/yy
Date
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Time
0 : 0 0
OK
OK
24h
e_kb466.book  Page 180  Friday, February 29, 2008  2:47 PM