Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
181
7
Iestatîjumi
8
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Râmis pavirzâs uz [Date] (Datums).
9
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis pavirzâs uz mçneša iestatîšanas lauciòu.
10
Izmantojiet kursortaustiòus (23
lai mainîtu mçnesi.
Mainiet dienas un gada iestatîjumu tâdâ pašâ veidâ.
Tad mainiet laika iestatîjumu.
Ja 6. solî izvçlçjâties [12h], iestatîjums 
pârslçdzas uz “am” (pirms pusdienâm) 
vai “pm” (pçc pusdienâm) atkarîbâ no laika.
11
Nospiediet taustiòu OK.
Iestatîjumi ir veikti.
12
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Set-up
MENU
Exit
Format
Sound
Date Adjust
English
World Time
Language/
Folder Name
Date
OK
Date Adjust
MENU
Cancel
Date Style
mm/dd/yy
Date
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Time
0 : 0 0
OK
OK
24h
Date Adjust
MENU
Cancel
Date Style
mm/dd/yy
Date
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Time
0 : 0 0
OK
OK
24h
e_kb466.book  Page 181  Friday, February 29, 2008  2:47 PM