Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
182
7
Iestatîjumi
“Initial Settings (iestatiet displeja valodu, datumu un laiku)” (28. lpp.) izvçlçtais 
datums un laiks kalpo kâ Vietçjâ laika iestatîjums.
Bez Mâjas laika jûs varat atainot citas pilsçtas laiku (World Time). Tas ir noderîgi, 
ja dodaties ceïojumâ.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [World Time] 
(Pasaules laiks).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Displejâ atainojas pasaules laika iestatîšanas logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [
X (Destination)] 
(Ceïojuma gala mçríis) vai 
[
(Hometown)] (Dzimtâ pilsçta).
X (Destination (Ceïojuma gala mçríis)):
Ataino ceïojuma galamçríim izvçlçtâs 
pilsçtas laiku.
W (Hometown (Dzimtâ pilsçta)) : Ataino mâjas laikam izvçlçtâs pilsçtas laiku.
4
Spiediet kursortaustiòu (3), lai izvçlçtos [X (Destination)] 
(Ceïojuma gala mçríis).
5
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atainojas galamçría [Destination] apstiprinâjuma 
logs. Izvçlçtâ pilsçta izgaismojas kartç.
6
Izmantojiet kursortaustiòu (45), 
lai izvçlçtos ceïojuma galamçría 
pilsçtu.
Atainojas ceïojuma galamçría izvietojums, 
un ceïojuma galamçría un mâjas laika atšíirîba.
Pasaules laika iestatîšana
Kâ atsaukt [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni.
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
OK taustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
DST
DST
DST
OFF
World Time
MENU
Hometown
New York
Destination
New York
Select time
12:00AM
Cancel
OK
OK
Destination
DST
New York
MENU
OK
OK
Cancel
+ 0 : 0 0
e_kb466.book  Page 182  Friday, February 29, 2008  2:47 PM