Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
183
7
Iestatîjumi
7
Izmantojiet kursortaustiòus (3), lai izvçlçtos [DST] (Vasaras 
laiks).
8
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos [O (On 
(Aktivizçts)) / 
P (Off (Deaktivizçts))].
Izvçlieties [O (On) (Aktivizçts)]., ja ceïojuma galamçría pilsçtâ pâriet 
uz vasaras laiku
9
Nospiediet taustiòu OK.
Pasaules laika iestatîjums tiek saglabâts.
10
Nospiediet kursortaustiòu (3), lai izvçlçtos [W (Hometown)] 
(Dzimtâ pilsçta).
Tâdâ pat veidâ kâ norâdîts 5. lîdz 9 solim, iestatiet izvietojumu un pašreizçjo 
laiku.
11
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Set-up
MENU
Exit
Format
Sound
Date Adjust
English
World Time
Language/
Folder Name
Date
OK
e_kb466.book  Page 183  Friday, February 29, 2008  2:47 PM