Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
184
7
Iestatîjumi
Iespçjams mainît displeja valodu, kâdâ atainosies izvçlnes, kïûmju paziòojumi, 
utt.
Izvçlieties vienu no piedâvâtajâm valodâm: [angïu], [franèu], [vâcu], [spâòu], 
[portugâïu], [itâïu], [holandiešu], [dâòu], [zviedru], [somu], [poïu], [èehu], [ungâru], 
[turku], [krievu], [taizemiešu] un [japâòu].
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Language/
(Valodas).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2345), lai izvçlçtos vajadzîgo 
valodu.
4
Nospiediet taustiòu OK.
5
Nospiediet taustiòu MENU.
Displeja valodas mainîšana
Kâ atsaukt [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni.
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
OK taustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
e_kb466.book  Page 184  Friday, February 29, 2008  2:47 PM