Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
185
7
Iestatîjumi
Jûs varat izvçlçties [Standard] (Standarta) vai [Date] (Datums) mapes 
nosaukuma stilu. Izvçloties [Date] (Datums), attçli un skaòas faili tiek saglabâti 
atsevišíâs mapçs atkarîbâ no uzòemšanas / ierakstîšanas datuma.
Folder Name (Mapes nosaukums)
Piemçrs:
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Folder Name] 
(Mapes nosaukums).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [Standard] 
(Standarta) vai [Date] (Datums).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Attçla Mapes nosaukuma mainîšana
Standard (Standarta)
xxxPENTX (xxx nozîmç 3-digit mapes numuru)
Date (Datums)
xxx_mmdd (3-ciparu mapes nr_mçnesis diena)
• Iestatot [Date Style] (Datuma formâts) uz [dd/mm/yy], mapes nosaukums ir 
“xxx_ddmm” (3-ciparu mapes nrr_diena mçnesis).
• Attçlu mapes ietilpîbas maksimums ir 500 faili. Kad failu skaits sasniedz 
500, automâtiski tiek izveidota jauna mape.
• Noklusçtais foldera nosaukuma stils ir [Date] (Datums).
Set-up
MENU
Exit
Format
Sound
Date Adjust
English
World Time
Language/
Folder Name
Date
OK
DCIM
100
100PENTX
DCIM
100
101
102
100PENTX
101_0126
102_0130
DCIM
100
101
100PENTX
101_0126
Izvçloties [Standard] (Standarta) 
(Fotografçšanas datums: 
26. Janvâris)
Nomainot uz [Date] (Datums) 
(Fotografçšanas datums: 
26. Janvâris)
Nâkamreiz uzòemtie attçli 
(Fotografçšanas datums: 
30. Janvâris)
e_kb466.book  Page 185  Friday, February 29, 2008  2:47 PM