Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
186
7
Iestatîjumi
Jûs varat mainît USB Savienojuma režîmu, atkarîbâ no tâ, vai USB kabelis 
ir pievienots printerim (PictBridge) vai datoram.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [USB 
Connection] (USB savienojums).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [PC] vai 
[PictBridge].
4
Nospiediet Q taustiòu.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu aplûkošanai.
USB savienojuma režîma mainîšana
Informâcijai par fotokameras pievienošanu datoram, skatît “PC Connection 
Manual” (PC Pievienošanas pamâcîbu) (atsevišíi).
• Nekâdâ gadîjumâ nepievienojiet fotokameru datoram, ja ir izvçlçts 
[PictBridge] iestatîjums.
• Nepievienojiet fotokameru printerim, ja izvçlçts [PC] iestatîjums.
Kâ atsaukt [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni.
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
OK taustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Q taustiòš
e_kb466.book  Page 186  Friday, February 29, 2008  2:47 PM