Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
187
7
Iestatîjumi
Jûs varat izvçlçties izejas formâtu (NTSC vai PAL) attïu uzòemšanai 
un atainošanai TV.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Video Out] 
(Video izeja).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [NTSC] 
vai [PAL].
Izvçlieties video izejas formâtu kas atbilst TV izejas formâtam.
4
Nospiediet Q taustiòu.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu aplûkošanai.
Video izejas formâta mainîšana
Set-up
MENU
Exit
Format
Sound
Date Adjust
English
World Time
Language/
Folder Name
Date
OK
e_kb466.book  Page 187  Friday, February 29, 2008  2:47 PM