Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
188
7
Iestatîjumi
Jûs varat iestatît kâdu no septiòiem displeja spilgtuma lîmeòiem.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Brightness Level] 
(Spilgtuma lîmenis).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45) lai regulçtu spilgtumu.
Slîd pa kreisi
: Displejs kïûst tumšâks.
Slîd pa labi
: Displejs kïûst gaišâks.
3
Nospiediet Q taustiòu.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu aplûkošanai.
Displeja spilgtuma regulçšana
Nospiežot un turot OK/Displeja taustiòu vairâk kâ vienu sekundi, diplejs kïûst 
uz noteiktu laiku gaišâks. (LCD Spilgtuma režîms) Tas ir noderîgi, 
ja lûkojaties displejâ ârpus telpâm, vai gaišâkâs vietâs. (135. lpp., 36. lpp.) 
Funkcija nav pieejama sekojošos apstâkïos.
-  Kad ir atainota izvçlne vai Režîmu palete
-  Zaïajâ un Balss ieraksta režîmos
Kâ atsaukt [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni.
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
Q taustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
OK/Display button 
(taustiòš)
e_kb466.book  Page 188  Friday, February 29, 2008  2:47 PM