Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
18
Darba uzsâkšana
1
• Aptuvenais darbošanâs laiks (ja D-LI68akumulators ir pilnîbâ uzlâdçts)
Uzòemamo attçlu skaits
: Aptuveni 270 (pie 23°C temperatûras 
ar ieslçgtu monitoru un zibspuldzes 
izmantošanu aptuveni 50% gadîjumu)*
1
Aplûkošanas laiks
: Aptuveni 270 min.*
2
Videofragmenta uzòemšanas laiks : Aptuveni 90 min.*
2
Skaòas ieraksta laiks
: Aptuveni 320 min.*
2
*1 Uzòemamo fotoattçlu skaits balstâs uz CIPA standarta mçrîjumiem 
un var atšíirties atkarîbâ no uzòemšanas režîma un apstâkïiem.
*2 Mçrîjumi balstâs uz PENTAX standarta mçrîjumiem, un var atšíirties atkarîbâ 
no uzòemšanas režîma un apstâkïiem.
• Izmantojiet akumulatora lâdçtâju D-BC68 tikai komplektâcijâ iekïautâ D-LI68 
litija jonu akumulatora lâdçšanai. Pretçjâ gadîjumâ tas var pârkarst vai tikt 
bojâts.
• Ja akumulators ir ievietots pareizi, bet lâdçšanâs indikators mirgo, 
akumulators iespçjams ir bojâts. Nomainiet to.
• Uzlâdçta akumulatora uzglabâšana var samazinât akumulatora darbîbas 
efektivitâti. Neuzglabâjiet uzlâdçtu akumulatoru, îpaši pie augstas 
temperatûras. Ja akumulators ir atstâts fotokamerâ kas netiek izmantota 
ilgâku laika periodu, akumulators pârlieku izlâdçsies, kas saîsinâs akumulatora 
kalpošanas ilgumu.
• Akumulatora darbîbas efektivitâte uz neilgu laiku samazinâs pazeminoties 
temperatûrai. Izmantojot fotokameru aukstâ vidç turiet to siltumâ ievietojot 
kabatâ vai virsjakas iekškabatâ. Akumulatora darbîbas efektivitâte 
atjaunojas atgriežoties istabas temperatûrâ.
• Dodoties ceïojumâ, aukstos reìionos vai, ja esat vienkârši nolçmis uzòemt 
daudz fotoattçlu, vienmçr òemiet lîdzi rezerves akumulatoru.
e_kb466.book  Page 18  Friday, February 29, 2008  2:47 PM