Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
189
7
Iestatîjumi
Uzstâdiet displeja automâtisku nodzišanu, ja ar fotokameru noteiktu laika periodu 
netiek veikta neviena darbîba. Tâ jûs ietaupîsiet akumulatora enerìiju 
un paildzinâsiet tâ kalpošanas ilgumu. Kad ieslçdzas enerìijas taupîšanas 
funkcija un displejs nodziest, nospiediet jebkuru taustiòu, lai ieslçgtu LCD 
monitoru.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Power Saving] 
(Enerìijas taupîšanai).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [2 min], 
[1 min], [30sec] (sek), [15sec] (sek), [5sec] (sek) vai [Off] 
(Izslçgt).
4
Nospiediet Q taustiòu.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu aplûkošanai.
Enerìijas taupîšanas funkcijas Iestatîšana
• Enerìijas Taupîšanas funkcija nedarbojas sekojošos apstâkïos.
-  Aplûkošanas režîmâ
-  Ja ir pievienots USB kabelis
-  Uzòemot videofragmentus
-  Video izejas laikâ
-  Izmantojot strâvas adapteri
-  Izmantojot LCD spilgtuma režîmu
• Pat, ja Enerìijas taupîšanas iestatîjums ir [5sec] (sek),fotokamera 
neieslçdz Enerìijas taupîšanu lîdz pat 15 sekundçm pçc enerìijas 
taupîšanas funkcijas aktivizçšanas (Uzòemšanas režîmâ).
Set-up
MENU
Exit
Format
Sound
Date Adjust
English
World Time
Language/
Folder Name
Date
OK
e_kb466.book  Page 189  Friday, February 29, 2008  2:47 PM