Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
190
7
Iestatîjumi
Iestatiet fotokameras automâtiskas izslçgšanâs funkciju, ja noteiktu laika periodu 
ar fotokameru netiek veiktas nekâdas operâcijas.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Auto Power Off] 
(Automâtiska izslçgšanâs).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [5 min], [3 min] 
vai [Off] (Deaktivizçts).
4
Nospiediet Q taustiòu.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu aplûkošanai.
Automâtiskas izslçgšanâs funkcijas iestatîšana
Automâtiska izslçgšanâs nedarbojas sekojošâs situâcijâs:
-  Kamçr ir pievienots USB kabelis
-  Uzòemot videofragmentus
-  Atainojot videofragmentus
-  Veicot balss ierakstîšanu
-  Kamçr atskaòojat skaòu
-  Kamçr tiek atainota slîdrâde
-  Izmantojot LCD spilgtuma režîmu
Kâ atsaukt [H Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlni.
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Q taustiòš
e_kb466.book  Page 190  Friday, February 29, 2008  2:47 PM