Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
191
7
Iestatîjumi
Jûs varat atainot pašreizçjâ režîma funkcijas, un Zaïajam taustiòam piešíirtâs 
funkcijas, kad ieslçdzat fotokameru uzòemšanas režîmâ pârslçdzat to no cita 
režîma uz uzòemšanas režîmu.
Jûs varat arî atainot Režîmu paletç izvçlçtâ režîma aprakstu.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Guide Display] 
(Palîgvednis).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos 
[
O (On (Aktivizçts))/P (Off (Deaktivizçts))].
3
Nospiediet Q taustiòu.
Fotokamera ir sagatavota fotoattçlu aplûkošanai.
Jûs varat atiestatît visus iestatîjums uz noklusçjuma iestatîjumiem izòemot 
datuma, laika, pasaules laika, [Language/
] (Valodas), un video izejas 
iestatîjumus.
1
[Set-up] (Uzstâdîjums) izvçlnç izvçlieties [Reset] 
(Atiestate).
2
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras atiestates logs.
3
Izmantojiet kursortaustiòus (2), 
lai izvçlçtos [Reset] (Atiestate).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Iestatîjumi tiek atiestatîti uz noklusçjuma 
iestatîjumiem, un fotokamera ir sagatavota 
attçlu uzòemšanai un atainošanai.
Palîgvedòa atainošanâs iestatîšana
Atgriešanâs pie noklusçtajiem iestatîjumiem
Set-up
MENU
Exit
Format
Sound
Date Adjust
English
World Time
Language/
Folder Name
Date
OK
Reset
Reset
Reset to 
initial setting?
Cancel
OK
OK
e_kb466.book  Page 191  Friday, February 29, 2008  2:47 PM