Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
193
8
Pielikums
Noklusçtie iestatîjumi
Zemâk tabulâ dots rûpnîcas iestatîjumu saraksts.
Pçdçjais atmiòas iestatîjums
: Pçc fotokameras izslçgšanas, pçdçjais pašreizçjais iestatîjums tiek 
saglabâts (Pçdçjais atmiòâ saglabâtais).
Nç : Izslçdzot fotokameru, notiek iestatîjuma automâtiska atiestate 
uz rûpnîcas iestatîjumiem.
: Iestatîjums atkarîgs no Atmiòas iestatîjuma (1122. lpp.).
Atiestate
: Iestatîjums tiek atiestatîts uz rûpnîcas iestatîjumu izmantojot 
atiestates funkciju (1191. lpp.).
Nç : Iestatîjums tiek saglabâts arî pçc atiestates.
  [Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) Izvçlnes iznformâcija
Opcija
Rûpnîcas 
iestatîjums
Pçdçjais 
atmiòas 
iestatîjums
Atiestate
Lpp.
Recorded Pixels (Ierakstîtie pikseïi)
12M
96. lpp.
Quality Level (Kvalitâtes lîmenis)
D (Labâks)
98. lpp.
White Balance (Baltâs krâsas balanss)
F (Auto)
100. lpp.
AF Setting 
(AF 
iestatîjumi)
Focusing Area (Fokusa diapazons)
J (Multi)
102. lpp.
Focus Limiter (Fokusa ierobežotâjs)
Aktivizçts
103. lpp.
Aux.AF Light (AF palîggaisma)
Aktivizçts
104. lpp.
AE Metering (AE Mçrîšana)
L (Multi-
segments)
105. lpp.
Sensitivity (Jutîba)
AUTO 800
106. lpp.
EV Compensation (EV kompensâcija)
±0.0
108. lpp.
Movie 
(Video-
fragments)
Recorded Pixels (Ierakstîtie pikseïi)
640 (640×480)
109. lpp.
Quality Level (Kvalitâtes lîmenis)
C
(Vislabâkais)
110. lpp.
Movie SR (Videofragmenta SR)
Aktivizçts
111. lpp.
Digital Zoom (Digitâlâ tâlummaiòa)
Aktivizçts
90. lpp.
Instant Review (Tûlîtçjs priekšskatîjums)
0.5sekundes
112. lpp.
D-Range Comp. (D-Râdiusa kompozîcija)
Deaktivizçts
113. lpp.
One push PF (Viena spiediena PF)
Aktivizçts
114. lpp.
e_kb466.book  Page 193  Friday, February 29, 2008  2:47 PM