Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
194
8
Pielikums
  [ Set-up] (Uzstâdîjums) Izvçlne
Opcija
Rûpnîcas 
iestatîjums
Pçdçjais 
atmiòas 
iestatîjums
Atiestate
Lpp.
Memory 
(Atmiòa)
Face Priority (Sejas prioritâte)
Aktivizçts
59. lpp.
Flash Mode (Zibspuldzes režîms)
Aktivizçts
94. lpp.
Drive Mode (Fotografçšanas režîms)
Deaktivizçts
83. lpp. 
lîdz 
88. lpp.
Focus Mode (Fokusa režîms)
Deaktivizçts
91. lpp.
Zoom Position (Tâlummaiòas pozîcija)
Deaktivizçts
89. lpp.
MF Position (MF pozîcija)
Deaktivizçts
92. lpp.
White Balance (Baltâs krâsas balanss)
Deaktivizçts
100. lpp.
AE Metering (AE Mçrîšana)
Deaktivizçts
105. lpp.
Sensitivity (Jutîba)
Deaktivizçts
106. lpp.
EV Compensation (EV kompensâcija)
Deaktivizçts
108. lpp.
Digital Zoom (Digitâlâ tâlummaiòa)
Aktivizçts
90. lpp.
DISPLAY (DISPLEJS)
Deaktivizçts
55. lpp.
File # (Fails #)
Aktivizçts
-
Green Button (Zaïais taustiòš)
Zaïais režîms
115. lpp.
Sharpness (Asums)
Standarta
118. lpp.
Saturation (Piesâtinâjums)
Standarta
119. lpp.
Contrast (Kontrasts)
Standarta
120. lpp.
Date Imprint (Datuma izdrukâšana)
Deaktivizçts)
121. lpp.
Opcija
Rûpnîcas 
iestatîjums
Pçdçjais 
atmiòas 
iestatîjums
Atiestate
Lpp.
Format (Formâts)
-
-
-
176. lpp.
Sound 
(Skaòa)
Operation Volume 
(Darbošanâs skaïuma lîmenis)
3
177. lpp.
Playback Volume 
(Atskaòošanas skaïums)
3
Start-up Sound (Ieslçgšanas skaòa)
1
Shutter Sound 
(Eksponçšanas slçdža skaòa)
1
Operation Sound (Darbošanâs 
skaòa)
1
Self-timer Sound (Taimera skaòa)
1
Date Adjust 
(Datuma 
iestatîšana)
Date Style (Datuma formâts)
Saskaòâ ar 
sâkotnçjiem 
iestatîjumiem
180. lpp.
World Time 
(Pasaules 
laiks)
Select time (Pilsçtas izvçle)
Dzimtâ pilsçta
182. lpp.
Destination
(Ceïojuma gala mçríis) (Pilsçta)
Tâds pats laiks 
kâ vietçjais
Destination (Ceïojuma gala mçríis) 
(DST (Vasaras laiks))
Deaktivizçts
Hometown (Dzimtâ pilsçta) (Pilsçta)
Saskaòâ ar 
sâkotnçjiem 
iestatîjumiem
Hometown (Dzimtâ pilsçta) 
(DST (Vasaras laiks))
Saskaòâ ar 
sâkotnçjiem 
iestatîjumiem
e_kb466.book  Page 194  Friday, February 29, 2008  2:47 PM