Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
195
8
Pielikums
  Aplûkošanas režîma paletes opcijas
Opcija
Rûpnîcas 
iestatîjums
Pçdçjais 
atmiòas 
iestatîjums
Atiestate
Lpp.
Language/
 (Valodas)
Saskaòâ ar 
sâkotnçjiem 
iestatîjumiem
29. lpp.
Folder Name (Mapes nosaukums)
Datums
185. lpp.
USB Connection (USB savienojums)
PC (personâlais 
dators)
186. lpp.
Video Out (Video izeja)
Saskaòâ ar 
sâkotnçjiem 
iestatîjumiem
187. lpp.
Brightness Level (Spilgtuma lîmenis)
Standarta
188. lpp.
Power Saving (Enerìijas taupîšanai)
5sec (sek)
189. lpp.
Quick Zoom (Âtrâ tâlummaiòa)
 Deaktivizçts
130. lpp.
Auto Power Off (Automâtiska izslçgšanâs)
3 min
190. lpp.
Guide Display (Palîgvednis)
 Aktivizçts
191. lpp.
Reset (Atiestate)
-
-
191. lpp.
Opcija
Rûpnîcas iestatîjums
Pçdçjais 
atmiòas 
iestatîjums
Atiestate
Lpp.
u
Slideshow 
(Slîdrâde)
Interval (Intervâls)
3sec (sek)
137. lpp.
Screen Effect 
(Ekrâna efekts)
Wipe (Slîdçšana)
Sound Effect 
(Skaòas efekts)
On (Aktivizçts)
n
Resize (Izmçra maiòa)
Atkarîbâ no uzòemtâ 
attçla
-
155. lpp.
o
Trimming (Apgriešana)
Atkarîbâ no uzòemtâ 
attçla
-
157. lpp.
p
Image/Sound Copy 
(Attçla/Skaòas kopçšana)
Iebûvçts 
→ SD 
atmiòâ
-
172. lpp.
s
Image Rotation (Attçla 
pagriešana)
Saskaòâ ar rotâcijas 
pakâpi.
158. lpp.
Color Filter (Krâsu filtrs)
B&W (Melnbalts)
-
159. lpp.
Digital Filter (Digitâlais filtrs)
SOFT (Maigs)
-
161. lpp.
&
Brightness Filter 
(Spilgtuma filtrs)
±0.0 EV
-
163. lpp.
[
Movie Edit
(Videofragmentu rediìçšana)
Save as Still Image 
(Saglabât kâ 
fotoattçlu)
-
165. lpp.
Z
Red-eye Compensation 
(Sarkano acu kompensâcija)
-
-
-
168. lpp.
Voice Memo (Balss ieraksts)
-
-
-
127. lpp.
Z
Protect (Aizsardzîba)
Select image/sound 
(Izvçlçties attçlu/
skaòu)
144. lpp.
r
DPOF
Select image 
(Izvçlçties attçlu)
148. lpp.
Start-up Screen
(Sâkuma ekrâns)
Start-up Screen 1 
(Sâkuma ekrâns)
174. lpp.
Y
(Frame Composite 
(Foto râmja pievienošana)
Râmis 1
170. lpp.
e_kb466.book  Page 195  Friday, February 29, 2008  2:47 PM