Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
196
8
Pielikums
  Katram Uztveršanas Režîmam pieejamâs funkcijas
{: Darbojas
×: Nedarbojas
Zaïâ režîma iestatîjumiem, skatît 62. lpp. 
b
z
Flash Mode 
(Zibspuldzes 
režîms)
Auto
{ { {
{ { *16 *16 *16 *16
Flash Off (Zibspuldze deaktivizçta)
{ { {
{ { {
{ { {
Flash On (Zibspuldze aktivizçta)
{ { {
{ { *16 *16 *16 *16
Auto + Red-eye (Auto + Sarkano acu 
samazinâšana)
{ { {
{ { {
{ { {
Flash On + Red-eye (Zibspuldze aktivizçta 
+ Sarkano acu samazinâšana)
{ { {
{ { {
{ { {
Soft Flash (Maigâ zibspuldze)
{ { {
{ { {
{ { {
Drive Mode 
(Fotografçšanas 
režîms)
Self-timer (Taimeris)
{ { {
{ { {
{ { {
Continuous Shooting (Sçrijfoto uzòemšana)
{ { {
{ { {
{ { {
Multi-exposure (Multi-ekspozîcija)
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5 *4
Remote Control (Tâlvadîbas pults)
{ { {
{ { {
{ { {
Focus Mode 
(Fokusa 
režîms)
Standarta (Autofocus (Autofokuss))
{ { {
{ { {
{ { {
Macro
{ { {
{ { {
{ { {
Super Macro
{ { {
{ { {
{ { {
Pan Focus (Panorâmas fokuss)
{ { {
{ { {
{ { {
Infinity (bezgalîba)
{ { {
{ { {
{ { {
Manual Focus
{ { {
{ { {
{ { {
Rec. Mode 
menu 
(Ierakstîšanas 
Režîma 
izvçlne)
Recorded Pixels (Ierakstîtie pikseïi)
{ { {
{ { {
{ { *4
Quality Level (Kvalitâtes lîmenis)
{ { {
{ { {
{ { {
White Balance (Baltâs krâsas balanss)
*1
{ { *1 *1 *1 *1 *1 *1
Focusing Area (Fokusa diapazons)
{ { {
{ { { *13 { {
Focus Limiter (Fokusa ierobežotâjs)
{ { {
{ *6 {
{ { {
Aux.AF Light (AF palîggaisma)
{ { { *6 { { *15 { {
AE Metering (AE Mçrîšana)
*2
{ { *2 *2 *2 *2 *2 *2
Sensitivity (Jutîba)
{ { {
{ { {
{ { {
EV Compensation (EV kompensâcija)
×
{ {
{ { {
{ { {
D-Range Comp. (D-Râdiusa kompozîcija)
{ { {
{ { {
{ { {
Sharpness (Asums)
*3
{ { *3 *3 *3 *3 *3 *3
Saturation (Piesâtinâjums)
*3
{ { *3 *3 *3 *3 *3 *3
Contrast (Kontrasts)
*3
{ { *3 *3 *3 *3 *3 *3
Citi
Face Priority (Sejas prioritâte)
*17 {
{
{ { *17 *17 *17 *17
Digital Zoom (Digitâlâ tâlummaiòa)
{ { {
{ { {
{ { {
Intelligent Zoom (Gudrâ tâlummaiòa)
{ { {
{ { {
{ { {
LCD Backlight Off (LCD Pret gaisma 
deaktivizçta)
{ { {
{ {
×
×
×
×
*1: Nofiksçts uz AWB.
*2: Nofiksçts uz Multi-segment.
*3: Nofiksçts uz Standard.
*4: Nofiksçts uz 3M.
*5: Nofiksçts uz 5M.
*6: Iestatîts uz Off (deaktivizçts). (mainîgs)
*7 :  Zibspuldze deaktivizçta. (mainîgs)
*8 :  Automâtisko AF izsekošanu nevar izvçlçties
*9 :  Nofiksçts uz Spot mçrîjumu (punktveida).
*10: Deaktivizçts.
*11:  Nofiksçts uz Center-weighted mçrîjumu 
(Centrâ svçrtais).
A q <
e_08_kb466.fm  Page 196  Friday, February 29, 2008  4:33 PM