Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
197
8
Pielikums
{ { { { { { {
× – Auto
Flash Mode 
(Zibspuldzes 
režîms)
{ { *7 *7 { { { { – Flash Off (Zibspuldze deaktivizçta)
{ { { { { { {
× – Flash On (Zibspuldze aktivizçta)
{ { { { { { {
× –
Auto + Red-eye (Auto + Sarkano acu 
samazinâšana)
{ { { { { { {
× –
Flash On + Red-eye (Zibspuldze aktivizçta + 
Sarkano acu samazinâšana)
{ { { { { { {
× – Soft Flash (Maigâ zibspuldze)
{ { { { { { { { – Self-timer (Taimeris)
Drive Mode 
(Fotografçšanas 
režîms)
{ { { { { {
×
× – Continuous Shooting (Sçrijfoto uzòemšana)
*5 *5 *5 *5 *5 *5
×
× – Multi-exposure (Multi-ekspozîcija)
{ { { { { { {
× – Remote Control (Tâlvadîbas pults)
{ { { { { { { { – Standarta (Autofocus (Autofokuss))
Focus Mode 
(Fokusa režîms)
{ { { { { { { { – Macro
{ { { { { { { { – Super Macro
{ { { { { { { { – Pan Focus (Panorâmas fokuss)
{ { { { { { { { – Infinity (Bezgalîba)
{ { { { { { { { – Manual Focus
{ *5 { { { { *4 { – Recorded Pixels (Ierakstîtie pikseïi)
Rec. Mode menu 
(Ierakstîšanas 
Režîma izvçlne)
{ { { { { { { { – Quality Level (Kvalitâtes lîmenis)
*1 { *1 *1 *1 *1 { { – White Balance (Baltâs krâsas balanss)
{ { *13 *13 { { *8 *9 – Focusing Area (Fokusa diapazons)
{ { { *6 *6 *6 { *10 – Focus Limiter (Fokusa ierobežotâjs)
{ { *15 *15 { { { *10 – Aux.AF Light (AF palîggaisma)
*2 { *2 *2 *2 *2 { *11 – AE Metering (AE Mçrîšana)
{ { { { { { { *14 – Sensitivity (Jutîba)
{ { { { { { { { – EV Compensation (EV kompensâcija)
{ { { { { { {
× – D-Range Comp. (D-Râdiusa kompozîcija)
*3 { *3 *3 *3 *3 { { – Sharpness (Asums)
*3 { *3 *3 *3 *3 { { – Saturation (Piesâtinâjums)
*3 { *3 *3 *3 *3 { { – Contrast (Kontrasts)
{ { { { { { { { – Face Priority (Sejas prioritâte)
Citi
{ { { { { { { *12 – Digital Zoom (Digitâlâ tâlummaiòa)
{
× { { { { { × – Gudrâ tâlummaiòa
{ { { { { {
× { {
LCD Backlight Off (LCD Pret gaisma 
deaktivizçta)
*12: Pieejams tikai, ja Movie SR Stabilizçtâjs 
ir deaktivizçts.
*13: Uzstâdîts uz automâtisko AF izsekošanu. 
(mainîgs)
*14: Nofiksçts uz AUTO.
*15: pieejams, ja nav izvçlçta automâtiskâ AF 
izsekošana.
*16: Fotokamerai atpazîstot seju, 
zibspuldze automâtiski tiek iestatîta 
uz Sarkano acu efekta mazinâšanas 
funkciju. 
*17: Nofiksçts uz On (aktivizçts).
L
E
K Y C O
e_08_kb466.fm  Page 197  Friday, February 29, 2008  4:33 PM