Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
198
8
Pielikums
Papildus Piederumi
Šai fotokamerai pieejami atsevišíi iegâdâjami papildus aksesuâri.
Produkti, kas atzîmçti ar zvaigznîti (
∗), ietilpst arî šîs fotokameras komplektâcijâ.
  Enerìijas avotam nepieciešamie piederumi 
Uzlâdçjams Litija jonu akumulators D-LI68 (
∗)
Akumulatora lâdçšanas komplekts K-BC68 (
∗)
(Ietilpst akumulatora lâdçtâjs D-BC68 un strâvas vads.)
AC strâvas adaptera komplekts K-AC63
(Komplektâcijâ ietilpst Strâvas adapteris D-AC63 un strâvas vads.)
  Savienojuma kabeïi
USB kabelis I-USB7 (
∗)
AV kabelis I-AVC7 (
∗)
  Siksniòa
Íçdîtes veida siksniòa O-ST8
Siksniòa O-ST20 (
∗)
Âdas siksniòa O-ST24 (dabîgâ âda)
Sporta siksniòa O-ST30 (water resistant)
  Futlâris
Fotokameras futlâris O-CC73
  Remote Control (Tâlvadîbas pults)
Tâlvadîbas pults E (tâlummaiòas funkcija)
Tâlvadîbas pults F
e_kb466.book  Page 198  Friday, February 29, 2008  2:47 PM