Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
1
Bûtiska uzmanîba ir veltîta ir izstrâdâtâs produkcijas drošîbai, bet lietojot 
fotokameru, lûdzu pievçrsiet îpašu uzmanîbu sekojošiem brîdinâjuma simboliem.
 Brîdinâjums
• Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet patvarîgi izjaukt vai demontçt fotokameru. 
Fotokameras iekšienç augsts spriegums, tâdçï pastâv elektriskâ strâvas trieciena 
gûšanas risks.
• Ja fotokameras iekšçjâs daïas kïûst redzamas, piemçram, fotokameras nejaušas 
nomešanas rezultâtâ, nekâdâ gadîjumâ nepieskarieties šîm fotokameras detaïâm, 
pretçjâ gadîjumâ iespçjams elektriskâs strâvas trieciens.
• Fotokameras siksniòas aptîšana ap kaklu var bût bîstama. Rûpîgi sekojiet lîdzi, 
lai mazi bçrni neliktu fotokameras siksniòu ap kaklu.
• Lai novçrstu nejaušu SD atmiòas kartes norîšanas iespçjamîbu, glabâjiet to bçrniem 
nepieejamâ vietâ. Ja tâ tomçr noticis, nekavçjoties griezieties pçc palîdzîbas pie ârsta.
• Izmantojiet tikai šai fotokameras strâvas avotam un jaudai atbilstošu strâvas 
adapteri. Pretçjâ gadîjumâ pastâv ugunsnelaimes vai elektriskâ strâvas trieciena 
gûšanas risks.
• Ja no fotokameras izdalâs dûmi vai aizdomîgas smakas, kâ arî ja parâdîjušâs kâdas 
citas novirzes no normas, nekavçjoties pârtrauciet fotokameras izmantošanu, 
izòemiet akumulatoru vai atvienojiet strâvas adapteri un sazinieties ar tuvâko 
PENTAX servisa centru. Turpinot izmantot fotokameru šâdos gadîjumos, 
iespçjama ugunsnelaime vai elektriskâs strâvas trieciens.
Fotokameras drošai izmantošanai
Brîdinâjums
Simboli norâda, ka neievçrojot brîdinâjumus un norâdîjumus, 
fotokameras lietotâjs var gût nopietnus savainojumus.
Uzmanîbu
Simboli norâda, ka neievçrojot sniegtos brîdinâjumus 
un norâdîjumus, fotokameras lietotâjs var gût nelielus vai 
vidçji smagus savainojumus, kâ arî materiâlus zaudçjumus.
Par fotokameru
e_kb466.book  Page 1  Friday, February 29, 2008  2:47 PM