Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
19
Darba uzsâkšana
1
• Akumulatora Lîmeòa Indikators
Akumulatora lîmeni iespçjams pârbaudît ar 
 simbola palîdzîbu monitorâ.
Fotokameras komplektâcijâ iekïautais akumulatora lâdçtâjs izveidots automâtiskai 
pieslçgšanai pie strâvas sprieguma (100-240V) un frekvences (50Hz, 60Hz) 
valstî vai reìionâ, kur tas tiek izmantots.
Taèu elektrisko rozešu formas atšíiras atkarîbâ no valsts vai ìeogrâfiskâ reìiona. 
Pirms ceïojuma uzsâkšanas ieteicams noskaidrot ceïojuma galamçría valstî 
vai reìionâ izmantojamo elektrisko rozešu formu (skatît “Biežâk izmantotie 
kontaktdakšu veidi lielâkajâs pasaules valstî un reìionos”  (20. lpp.)) un paòemt 
lîdzi atbilstošu sçrijveida adaptera kontaktdakšu. (Elektrisko kontaktdakšu 
formas var atšíirties pat valsts atsevišíos reìionos. Noskaidrojiet, kâdas formas 
kontaktdakšas tiek izmantotas attiecîgajâ reìionâ.)
Kontaktdakšas forma neietekmç lâdçšanas metodi.
(izgaismojas zaïâ krâsâ)
:
Augsts akumulatora lîmenis.
(izgaismojas zaïâ krâsâ)
:
Akumulators izlâdçjas.
(izgaismojas dzeltenâ krâsâ) :
Zems akumulatora lîmenis.
(izgaismojas sarkanâ krâsâ)
:
Akumulators ir izlâdçjies.
[Battery depleted] (Akumulators izlâdçjies) :
Pçc paziòojuma atainošanâs fotokamera 
izslçdzas.
Akumulatora lâdçšana ârzemçs
• Sçrijveida pârveidotâja izmantošana var novest pie darbîbas kïûmçm.
• Atvienojiet adaptera kontaktdakšu no strâvas tîkla, ja akumulatora lâdçtâjs 
netiek izmantots.
Veids
A
B
BF
C
S
Forma
Adaptera
 kontaktdakša
e_kb466.book  Page 19  Friday, February 29, 2008  2:47 PM