Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
199
8
Pielikums
Ziòojumi
Sekojošie paziòojumi atainojas uz displeja fotokameras izmantošanas laikâ.
Ziòojums
Skaidrojums
Compression error 
(Kompresijas kïûme)
Veicot attçla kompresijas operâciju, radusies kïûme. 
Mainiet attçla kvalitâti/izmçru un mçìiniet vçlreiz.
No image/sound 
(Nav attçlu/skaòas)
SD atmiòas kartç vai iebûvçtajâ atmiòâ nav attçlu/skaòas.
Memory card full 
(Atmiòas karte pilna)
SD Atmiòas karte vai iebûvçtâ atmiòa ir pilna un vairâk attçli nevar 
tikt saglabâti.
Ievietojiet jaunu SD atmiòas karti vai dzçsiet liekos attçlus. 
(23. lpp., 139. lpp.)
Mainiet attçla kvalitâti/izmçru un mçìiniet vçlreiz. (155. lpp.)
Built-in memory full 
(Iebûvçtâ atmiòa pilna)
Image/sound cannot 
be created (Attçlus/skaòas 
nav iespçjams uzòemt)
Jûs varat ierakstît tikai lîdz 10,000 failiem pateicoties fotokameras 
specifikâcijâm, pat gadîjumâ, ja izmantotâ SD atmiòas ir ar lielu 
ietilpîbu. Izdzçsiet liekos failus lai varçtu turpinât ierakstît.
Memory card error 
(Atmiòas kartes kïûme)
Fotografçšana un atainošana nav iespçjama SD atmiòas kartes 
problçmu rezultâtâ. Jûs varat atainot attçlus vai skaòas failus 
izmantojot PC.
Card not formatted 
(Karte nav formatçta)
Jûsu ievietotâ SD atmiòas karte ir neformatçta vai arî tika
 formatçta datorâ vai izmantojot citu iekârtu, un nav savietojama 
ar šo fotokameru. (176. lpp.)
Card locked 
(Karte bloíçta)
SD atmiòas karte ir aizsargâta pret ierakstîšanu. Ir iespçjama tikai 
izvçlnes darbîbu un režîmu maiòa.
Data being recorded 
(Dati tiek saglabâti)
Šis atainojas, ja jûs fotokameru pârslçdzat uz Aplûkošanas režîmu 
attçla saglabâšanas laikâ, kâ arî ja aizsardzîbas uzstâdîjums 
vai DPOF uzstâdîjums tiek saglabâti. Ziòojums nozûd, kad attçla
vai uzstâdîjuma saglabâšana ir pabeigta.
Data being processed 
(Dati tiek apstrâdâti)
Attçls ir ierakstîts SD atmiòas kartç vai iebûvçtajâ atmiòâ.
Aizsardzîbas vai DPOF iestatîjumi ir mainâmi.
Tiek veikts videofragmenta ieraksts.
Attçls tiek apstrâdâts izmantojot digitâlo filtru.
Videofragments tiek rediìçts.
SD atmiòas karte vai iebûvçtâ atmiòa tiek formatçta.
Deleting (Notiek dzçšana)
Attçls vai skaòas fails tiek izdzçsti.
Camera cannot play this 
image and sound 
(Fotokamera nevar atvçrt 
šo attçlu vai skaòas failu)
Jûs mçìinât atainot attçlu vai skaòas failu formâtâ, kuru nenodrošina 
šî fotokamera. Jûs varat atainot attçlu un skaòas failus izmantojot 
citu fotokameras modeli vai PC.
Battery depleted 
(Akumulators izlâdçjies)
Akumulators ir izlâdçjies. Uzlâdçjiet akumulatoru, vai aizvietojiet 
to ar uzlâdçtu akumulatoru. (16. lpp.)
Image folder could 
not be created 
(Attçlu mapi nevar izveidot)
Sasniedzot maksimâlo mapju skaitu un maksimâlo failu skaitu, 
vairâk nevar tikt ierakstîts neviens attçls. Ievietojiet jaunu 
SD Atmiòas karti, vai formatçjiet SD Atmiòas karti vai iebûvçto 
atmiòu. (23. lpp., 176. lpp.)
Protected (Aizsargâts)
Attçls vai skaòas fails ko mçìinât dzçst ir aizsargâts.
e_kb466.book  Page 199  Friday, February 29, 2008  2:47 PM