Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
200
8
Pielikums
Displejâ var parâdîties sekojoši paziòojumi izmantojot PictBridge funkciju.
This image/sound cannot 
be processed (Šo attçlu/
skaòas failu nav iespçjams 
apstrâdât)
Jûs mçìinât mainît izmçru, apgriezt, aizsargât attçlu, vai arî mçìinât 
uzstâdît attçlam DPOF, kâ arî rediìçt attçlu izmantojot digitâlo filtru 
vai rediìçt videofragmentu, ja attçlu vai videofragmentu nevar 
apstrâdât izmantojot šîs funkcijas.
No image to be processed 
(Nav attçls apstrâdâšanai)
Nav failu, ko varçtu apstrâdât Aplûkošanas režîma paletç.
Ziòojums
Skaidrojums
No paper in the printer 
(Printerî nav papîra)
Printerî nav ievietots papîrs.
No ink in the printer 
(Printerî nav tintes)
Printerî nav iepildîta tinte.
Printer error 
(Printera kïûme)
Notikusi kïûme ar printeri.
Data error (Datu kïûme)
Notikusi datu kïûme ar printeri.
Paper stuck in the printer 
(Printerî iesprûdis papîrs)
Printerî ir iesprûdis papîrs.
Connection error 
(Savienojuma kïûda)
Check printer 
(Pârbaudiet printeri)
Nav savienojuma ar printeri. Pârbaudiet printera statusu.
Ziòojums
Skaidrojums
e_kb466.book  Page 200  Friday, February 29, 2008  2:47 PM