Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
201
8
Pielikums
Kïûmju novçršana
Problçma
Iemesls
Risinâjums
Fotokamera 
neieslçgsies
Baterija nav ievietota
Pârliecinieties, ka fotokamerâ ir ievietots 
akumulators. Ja nç, ievietojiet to. (16. lpp.)
Akumulators ir nepareizi ievietots Pârbaudiet akumulatora polaritâti, un ievietojiet 
to vçlreiz. (16. lpp.)
Akumulators ir izlâdçjies
Uzlâdçjiet akumulatoru. (17. lpp.)
Akumulatora darbîba uz laiku 
traucçta, jo ir pârâk auksts
Sasildiet akumulatoru, novietojot to kabatâ, 
kur tas nonâk kontaktâ ar íermeòa temperatûru.
Uz displeja 
neparâdâs 
attçls
Displeja iestatîjums 
ir “Off” (deaktivizçts)
Nospiediet OK/Display taustiòu, lai ieslçgtu 
t displeju.
Ekrânâ redzams attçls, taèu tas 
ir ïoti neskaidrs
Attçls displejâ var bût grûti saredzams veicot 
fotoattçlu uzòemšanu ârpus telpâm saules 
gaismâ.
Slçìis 
neatbrîvosies
Notiek zibspuldzes lâdçšana
Kad zibspuldzes ikona displejâ mirgo sarkanâ 
krâsâ, zibspuldze uzlâdçjâs un attçli nevar tikt 
uzòemti. Uzlâdei beidzoties, zibspuldzes ikona 
izgaismojas sarkanâ krâsâ.
SD atmiòas kartç vai iebûvçtajâ 
atmiòâ nav pietiekami daudz 
brîvas vietas
Ievietojiet SD Atmiòas karti ar pieejamu vietu vai 
izdzçsiet liekos attçlus. (23. lpp., 139. lpp.)
Fotokamera saglabâ datus
Uzgaidiet, lîdz fotokamera ir saglabâjusi datus.
SD atmiòas kartç ierakstîto 
attçlu, videofragmentu un 
skaòas failu skaits var 
sasniegt 10,000
Ievietojiet citu SD atmiòas karti ar brîvu vietu 
datiem, vai izdzçsiet liekos failus.
Attçls ir tumšs Objekts ir pârâk tâlu tumšâ vidç, 
tâdâ kâ nakts ainavâ
Attçls kïûst tumšs, ja objekts ir pârâk tâlu. 
Uzòemiet attçlus noteikta zibspuldzes 
diapazona ietvaros.
Fons ir tumšs
Uzòemot attçlu ar personu uz tâda tumša fona 
kâ nakts ainava, fons var atainoties tumšs, 
ja zibspuldzes iedarbîba to nesasniedz pat ar 
pareizu ekspozîciju. Uzstâdiet uztveršanas 
režîmu uz 
A
 (Night Scene (Nakts ainava)), 
lai nodrošinâtu gan personas gan fona skaidru 
saredzamîbu. (77. lpp.)
e_kb466.book  Page 201  Friday, February 29, 2008  2:47 PM