Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
202
8
Pielikums
Šad un tad, statiskâ elektrîba var izraisît nepareizu fotokameras darbošanos. 
Tâdâ gadîjumâ, izòemiet akumulatoru un ievietojiet to vçlreiz.Ja fotokameras 
darbošanâs funkcijas tiek atjaunotas, jûs varat turpinât fotokameras 
izmantošanu.
Objekts nav 
fokusâ.
Objektu ir grûti nofokusçt
Fotokamerai var bût problemâtiski nofokusçt; 
objektus ar zemu kontrasts lîmeni (balta siena, 
zilas debesis, utt.), tumšus objektus, objektus 
smalkâ rakstâ, objektus kustîbâ. Nofokusçt 
var bût problemâtiski arî caur loga stiklu. 
Mçìiniet fotografçjot izmantot fokusa aizturi 
(34. lpp.) vai manuâlo fokusu (92. lpp.).
Objekts neatrodas fokusa 
robežâs
Nocentrçjiet fotografçjamo objektu fokusa râmî 
J (fokusa lauks) displeja centrâ. 
Ja tas ir problemâtiski, vispirms nofokusçjiet 
vajadzîgo objektu (fokusa aizturis), un tad 
pavirziet fotokameru atkârtotai nofokusçšanai. 
(34. lpp.)
Objekts atrodas pârâk tuvu
Uzstâdiet fokusa režîmu uz 
q
 (Macro) vai 
r (Super Macro). (91. lpp.)
Fokusa režîma uzstâdîjums ir uz 
q
 (Macro) vai r (Super Macro)
Standarta attçli bûs ârpus fokusa, ja tie tiks 
uzòemti ar fokusa režîma uzstâdîjumu uz 
q
 (Macro) vai r (Super Macro).
Zibspuldze 
neizlâdçjas
Zibspuldzes režîma uzstâdîjums 
ir uz Off (deaktivizçts)
Uzstâdiet zibspuldzes režîmu uz Auto vai 
b
(94. lpp.)
Uztveršanas režîma uzstâdîjums 
ir C (Movie (Videofragments)) 
režîmu, Continuous Shooting 
(Sçrijfoto uzòemšana), Infinity 
(bezgalîba),  
(Sport 
(Sports)) 
režîmu, vai 
E (Pet 
(Mâjdzîvnieki)) režîmu
Zibspuldze šajos režîmos neizlâdçjas. Jûs varat 
atcelt zibspuldzes nedarbošanâs uzstâdîjumu 
 (Sport (Sports)) un 
E (Pet (Mâjdzîvnieki)) 
režîmâ.
USB 
savienojums 
ar datoru 
nefunkcionç 
pareizi
Fotokameras USB savienojuma 
uzstâdîjums ir PictBridge
Uzstâdiet USB savienojuma iestatîjumu uz PC. 
(186. lpp.)
USB 
savienojums 
ar printeri 
nefunkcionç 
atbilstoši.
USB Savienojuma fotokameras 
uzstâdîjums ir iestatîts uz PC
Iestatiet USB Savienojuma iestatîjumu uz 
PictBridge. (186. lpp.)
Problçma
Iemesls
Risinâjums
e_kb466.book  Page 202  Friday, February 29, 2008  2:47 PM