Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
203
8
Pielikums
Tehniskie raksturlielumi
Fotokamera
Attçlu saglabâšanas kapacitâte un ierakstîšanas laiks (ja tiek izmantota 1GB SD atmiòas karte).
Fotoattçli
Movie (Videofragments)
* Iepriekšminçtajâ tabulâ ir norâdîts aptuvenais attçlu skaits un ierakstîšanas laiks. Attçlu skaits 
un ierakstîšanas laiks var mainîties atkarîbâ no SD atmiòas kartes un ierakstîšanas apstâkïiem.
Veids
Pilnîbâ automatizçta kompaktâ digitâlâ fotokamera ar iebûvçtu 
tâlummaiòas objektîvu
Efektîvo pikseïu skaits
12.0 megapikseïi
Attçla sensors
12.4 megapikseïi (kopçjais pikseïu skaits)1/1.7 collu starprindu 
pârnesuma CCD ar pamatkrâsu filtru
Ierakstâmo pikseïu skaits Foto uzòçmums 12M (4000×3000), 10M (3648×2736), 7M 
(3072×2304), 
5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1024 (1024×768), 
640 (640×480)
* Nofiksçts uz 5M (2592×1944) priekš Digitâlâ 
Stabilizçšanas režîma un Multi-ekspozîcijas režîma, 
un uz 3M (2048×1536) priekš Pusauguma Portreta 
režîma un Râmja pievienošanas režîma.
Videofragments 640 (640×480), 320 (320×240)
Jûtîgums (Standarta 
izvades jûtîgums)
AUTO (64 lîdz 800, 64 lîdz 3200 Digitâlajâ SR režîmâ)
*No izvçlnes jûs varat mainît Auto jutîbas diapazonu.
Manuâlais režîms(64/100/200/400/800/1600 /3200*)
*3200 darbojas tikai Digitâlajâ SR režîmâ
Faila formâts
Foto uzòçmums JPEG (Exif2.2), Atbilst DCF2.0, DPOF, PRINT Image 
Matching III
Videofragments AVI (MPEG-4 DivX), aptuveni. 30 kadri sekundç 
ar skaòu, Videofragmenta Stabilizçšanas režîms 
(25 kadri sekundç attçla sakari ierakstîti ar 30 kadriem 
sekundç)
Skaòa
WAV (PCM sistçma), monofonisks
Kvalitâtes lîmenis
“Vislabâkais”, “Labâks”, “Labs”
Saglabâšanas mçdijs
Iebûvçtâ atmiòa (aptuveni 21.0MB), SD atmiòas karte, SDHC atmiòas 
karte
Quality Level
(Kvalitâtes lîmenis)
Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
Vislabâkâ
C
Labâka
D
Laba
E
Skaòa
12M
201
291
404
17 st.
11 min. 28 sek.
10M
242
350
486
7M
342
495
685
5M
481
695
963
3M
728
1053
1458
1024
1856
2682
3714
640
3405
4918
6811
Quality Level
(Kvalitâtes lîmenis)
Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
Vislabâkais
Labâks
Labs
640 (640×480)
46 min. 0 sek.
57 min. 38 sek.
1 st.9 min. 11 sek.
320 (320×240)
2 st.57 min. 56 sek. 3 st.41 min. 3 sek. 4 st.14 min. 52 sek.
e_kb466.book  Page 203  Friday, February 29, 2008  2:47 PM