Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
204
8
Pielikums
Baltâs krâsas balanss
Auto, Daylight (Dienasgaisma), Shade (Çna), Tungsten (Volframa) Light 
(Apgaismojums), Fluorescent Light (Fluorescçjošais apgaismojums), 
Manual (Manuâlais režîms)
Objektîvs
Fokusa attâlums
7.9 mm - 23.7 mm (37 mm - 111 mm 35 mm formâtâ)
Maksimâlais 
diafragmas 
atvçrums
f/2.8 - f/5.4
Objektîva 
kompozîcija
7 elementi 5 grupâs (divi abpusçji asfçriski elementi, 
viens vienpusçjs asfçrisks elements)
Tâlummaiòas 
veids
Elektriski vadâms
Attçla diapazons
Aptuveni 64.9 mm
 
×
 
48.6 mm (pa visu ekrânu) 
(Super Macro režîms)
Objektîva vâciòš
Elektriski vadâms
Gudrâ tâlummaiòa
3.3× at 10M (3648 × 2736), 3.9× at 7M (3072 × 2304), 4.6× at 5M (2592 × 
1944), 5.7× at 3M (2048 × 1536), 11.4× at 1024 (1024 × 768), 
17.9× at 640 (640 × 480), ieskaitot optiskâs tâlummaiòas proporciju 
3×. Proporcijas ir aptuvenas.
Digitâlâ tâlummaiòa
Uzòemšanas 
režîms
Aptuveni. 6.0× maksimums, vai lîdzvçrtîgi 17.9× 
maksimumam (ieskaitot optiskâs tâlummaiòas 
proporciju 3×) ar visiem ierakstîtajiem pikseïiem.
Displejs
2.5-collu TFT krâsu LCD, aptuveni. 232,000 punkti, ar LCD pret gaismu, 
AR pârklâjums, plaša skatîjuma leòíis, 2 lîmeòos iestatâms regulçjams pret 
gaismas spilgtums vai turot nospiestu OK/Display taustiòu vairâk 
kâ 1 sekundi.
Atskaòošanas režîmi
Viens kadrs, 9 kadru indekss, kalendârs, palielinâjums 
(maks. 8×, pârtinams), videofragmenta atainošana, skaòas faila 
atskaòošana, histogrammas atainošana, Izvçlçties & Dzçst, 
Sejas tâlummaiòa, Aplûkošanas režîmu palete (Slideshow (Slîdrâde), 
Resize (Izmçra maiòa), Cropping (Izgriešana), Image/Sound Copy (Attçla/
Skaòas kopçšana), Image Rotation display (Attçla rotâcijas displejs), Color 
Filter (Krâsu filtrs), Digital Filter (Digitâlais filtrs), Brightness Filter 
(Spilgtuma filtrs), Movie Edit (Videofragmentu rediìçšana), Red-eye 
Compensation (Sarkano acu kompensâcija), Voice Memo (Balss ieraksts), 
Protect (Aizsardzîba), DPOF, Start-up Screen (Sâkuma ekrâns), 
Frame Composite (Foto râmja pievienošana))
Krâsu filtri
B&W, Sçpija, Krâsu filtrs (Restîšu atainošana, Astoòas 
dažâdas krâsas), B&W + Red (Melnbalta + Sarkana), B&W 
+ Green (Melnbalta + Zaïa) un B&W + Blue (Melnbalta + 
Zila).
Digitâlais 
filtrs
Soft, Illustration, Special Effect 1, Special Effect 2, Slim
Spilgtuma 
filtrs
Spilgtuma filtrs
Fokuss
Veids
TTL kontrasta noteikšanas iekârta izmantojot attçla 
sensorus, izvçlei AF palîggaisma, AF 5-punktu, 
AF punktveida, vai AF automâtiskâ meklçšana, Fokusa 
slçgs ir iespçjams nospiežot eksponçšanas slçdzi lîdz 
vidum.
Fokusa robeža
Normal: Aptuveni 0.35 m
 
-
 
 (pilns tâlummaiòas 
diapazons)
Macro: Aptuveni. 0.12 m
 
- Aptuveni.
 
0.4 m (no pilna 
platleòía lîdz 11.5 mm) 
Super Macro: Aptuveni. 0.06 m - Aptuveni. 0.15 m 
(pilns platleòía)
Pârslçdzams starp bezgalîbu, panorâmas fokusu 
un manuâlo fokusu. 
Sejas Atpazîšana
15 cilvçki maksimums, Sejas Atlasîtâjs
e_kb466.book  Page 204  Friday, February 29, 2008  2:47 PM