Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
205
8
Pielikums
Ekspozîcijas kontrole
AE Mçrîšana
TTL mçrîšana ar attçla sensora palîdzîbu 
(multi-segmenta, centrâ svçrtâ, punktveida)
Uztveršanas režîmi Attçla režîmi, Programma
EV kompensâcija
±2 EV (iespçjams iestatît pa 1/3 EV soïiem)
Dekorâciju režîmi
Zaïais, Režîmu Palete (Auto Picture (Auto attçls), Program (Programma), 
Night Scene (Nakts ainava), Movie (Videofragments), Voice Recording 
(Balss ieraksts), Landscape (Ainava), Natural Skin Tone (Dabîgas âdas 
tonis), Flower (Ziedi), Portrait (Portrets), Kids (Bçrni), Half-length Portrait 
(Pus-garuma Portrets), Sport (Sports), Surf & Snow (Pludmale & Sniegs), 
Digital SR, Food (Çdiens), Pet (Mâjdzîvnieki), Text (Teksts), Frame 
Composite (Foto râmja pievienošana))
Videofragments
Fotografçšanas 
laiks
Minimums aptuveni. 1 sek., ierakstîšanu var turpinât 
lîdz SD atmiòas karte ir pilna (Iespçjama nepârtrauktâ 
ierakstîšana, lîdz failu izmçrs sasniedz 2GB.)
Rediìçšanas 
funkcijas
Attçlu, Videofragmentu daïu, izvilkumu saglabâšana
Ekspozîcijas laiks
Aptuveni 1/2000 sek. - 4 sek.
Iebûvçtâ zibspuldze
Veids
Auto zibspuldze ar sarkano acu samazinâšanas 
funkciju
Režîmi
Auto, Flash Off (Zibspuldze deaktivizçta), Flash On 
(Zibspuldze aktivizçta), Auto + Red-eye (Auto + 
Sarkano acu samazinâšana), Flash On + Red-eye 
(Zibspuldze aktivizçta + Sarkano acu samazinâšana), 
Soft Flash (Maigâ zibspuldze)
Zibspuldzes 
râdiuss
Platleòía: Aptuveni. 0.06 m - Aptuveni. 6.8 m 
(ar auto jutîbu)
Tele:
Aptuveni. 0.35 m - Aptuveni. 3.5 m 
(ar auto jutîbu)
Uzòemšanas režîmi
Viens kadrs, 10-sek. Taimeris, 2-sek. Taimeris slçdzis, Nepârtrauktais 
Multi-ekspozîcija, 3-sek. Tâlvadîbas pults, Tûlîtçja tâlvadîba
Taimeris
Elektronisks vadîbas veids, aiztures laiks: aptuveni. 10 sek., 2 sek.
Laika funkcija
Pasaules Laika uzstâdîjums 75 pilsçtâm (28 laika joslas)
Strâvas avots
Uzlâdçjams litija-jonu akumulators D-LI68, strâvas adapteris 
(papildus piederums)
Akumulatora darbîbas 
ilgums
Attçli
Aptuveni. 270 (23°C temperatûrâ ar ieslçgtu displeju, 
zibspuldze izmantota 50% kadru, izmantojot lâdçjamo 
litija-jonu akumulatoru D-LI68)
* Ierakstâmo attçlu skaits balstâs uz CIPA standarta 
mçrîjumiem, bet tie var atšíirties atkarîbâ no 
apstâkïiem kâdos fotokamera tiek izmantota.
Aplûkošanas 
laiks
Aptuveni 270 min.
* Mçrîjumi balstâs uz PENTAX standarta mçrîjumiem, 
un var atšíirties atkarîbâ no uzòemšanas režîma un 
apstâkïiem.
Maksimâlais 
uzlâdçšanas 
laiks
Aptuveni 115 min.
Saskarne
USB/AV nodalîjums (PC sakaru veids USB 2.0, liels-âtrums-savietojams), 
ârçjâs jaudas avota nodalîjums.
Video izejas formâts
NTSC, PAL
Izmçrs
Approx. 87 (W) × 54 (H) × 21 (D) mm (izslçdzot darbošanâs elementus 
un projekcijas)
Svars
Apmçram 110 g (bez akumulatora un SD atmiòas kartes)
Svars pie 
fotografçšanas
Apmçram 130 g (ar akumulatoru un SD atmiòas karti)
Papildus piederumi
Uzlâdçjams Litija jonu akumulators, akumulatora lâdçtâjs, strâvas vads, 
USB kabelis, programmatûra (CD-ROM), AV kabelis, siksniòa, lietošanas 
pamâcîba, PC pievienošanas pamâcîba, âtrais ceïvedis
e_kb466.book  Page 205  Friday, February 29, 2008  2:47 PM