Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
206
8
Pielikums
GARANTIJAS SAISTÎBAS
Visâm PENTAX fotokamerâm, kas iegâdâtas no autorizçtiem foto piederumu izplatîšanas 
kanâliem, tiek piešíirta izgatavošanas materiâlu vai izstrâdâjuma garantija divpadsmit 
mçnešu garumâ no iegâdes datuma. Šajâ laikâ visi apkopes pakalpojumi un bojâto detaïu 
nomaiòa tiek veikta bez maksas, ja vien ierîcei nav redzamu triecienu pçdu, smilšu 
vai šíidruma ietekmes, bateriju vai íîmisko vielu korozijas radîti bojâjumi, ja nav veiktas 
ar ierîci neparedzçtas darbîbas un ierîce nav labota neautorizçtâ servisa centrâ. 
Ražotâjs vai tâ autorizçts pârstâvis neatbild par jebkâda veida remonta vai izmaiòu veikšanas 
sekâm bez rakstiskas piekrišanas un neatbild par jebkâdiem bojâjumiem, kas radušies 
ierîces nepareizas izmantošanas, bojâtu materiâlu rezultâtâ, nosakot, ka ražotâja vai tâ 
autorizçta pârstâvja atbildîba garantijas laikâ, tieša vai netieša, ir stingri ierobežota attiecîbâ 
uz bojâto detaïu nomaiòu, kâ minçts augstâk. Veicot ierîces labošanu neautorizçtâ PENTAX 
servisa centrâ, zaudçjumu atlîdzinâšana un garantijas remonta izmaksas netiek segtas.
Procedûra 12 garantijas mçnešu laikâ
Jebkuru PENTAX ierîci, kura 12 mçnešu laikâ no iegâdes datuma izrâdâs bojâta, 
jâatgriež izplatîtâjam, no kura ierîce iegâdâta, vai ražotâjam. Ja Jûsu valstî nav ražotâja 
pârstâvju, nosûtiet ierîci ražotâjam pa pastu. Šâdâ gadîjumâ bûs nepieciešams ievçrojams 
laika periods pirms Jûs saòemsiet ierîci atpakaï sakarâ ar sarežìîtajâm muitas operâcijâm. 
Ja ierîces labošanu vai detaïu nomaiòu sedz garantija, remonts un detaïu nomaiòa tiek veikti 
bez maksas un ierîce tiks atgriezta pçc remonta pabeigšanas. Ja ierîces labošanu nesedz 
garantija, remonts un detaïu nomaiòa ir maksas pakalpojums. Ierîces piegâdes izdevumus 
sedz îpašnieks. Ja esat iegâdâjies Jûsu PENTAX ârpus valsts, kurâ vçlaties veikt garantijas 
remontu garantijas laikâ, ražotâja pârstâvji citâ valstî var pieprasît samaksu par šiem 
pakalpojumiem. Neskatoties uz to, nogâdâjot savu PENTAX ražotâjam, garantijas remonts 
tiks veikts bez maksas saskaòâ ar garantijas saistîbâm. Taèu jebkurâ gadîjumâ ierîces 
transportçšanas un atmuitošanas izdevumus sedz sûtîtâjs. Lai pierâdîtu pirkuma datumu, 
lûdzam saglabât pirkuma èeku vismaz gadu. Pirms ierîces nosûtîšanas ražotâjam, 
pârliecinieties, ka norâdîtâ adrese ir pareiza ražotâja pârstâvja adrese, ja vien Jûs nesûtât 
ierîci tieši ražotâjam. Noskaidrojiet pakalpojumu izcenojumus, norâdiet veicamos remonta 
darbus.
e_kb466.book  Page 206  Friday, February 29, 2008  2:47 PM