Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
207
8
Pielikums
• Šîs garantijas saistîbas neietekmç patçrçtâja likumiskâs tiesîbas.
• Vietçjâs garantijas saistîbas, ko nosaka PENTAX izplatîtâji, dažâs valstîs var aizstât 
šîs garantijas saistîbas. Tâdçï iesakâm rûpîgi iepazîties ar garantijas talonu, ko 
saòemat iegâdâjoties produktu, vai sîkâkai informâcijai, sazinieties ar PENTAX 
izplatîtâju savâ valstî un saòemiet garantijas talona kopiju.
CE zîme ir Direktîvas atbilstîbas zîme Eiropas savienîbâ.
e_kb466.book  Page 207  Friday, February 29, 2008  2:47 PM