Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
208
8
Pielikums
Informâcija lietotâjiem par atbrîvošanos no atkritumiem
1. Eiropas savienîbâ
Ja produkts maríçts ar šo simbolu, tas nozîmç, ka izmantotos elektriskos/
elektroniskos produktus nedrîkst izmest kopâ ar sadzîves atkritumiem. 
Šâdiem produktiem pastâv îpaša savâkšanas sistçma.
Nelietojamos elektriskos/elektroniskos produktus jâizmet atsevišíi, saskaòâ 
ar vietçjiem noteikumiem par atbrîvošanos no šâda veida atkritumiem 
un to otrreizçju pârstrâdi.
Sakarâ ar dalîbvalstu îstenotajiem noteikumiem, privâtpersonas 
ES valstîs var nodot nelietojamâs elektriskâs/elektroniskâs ierîces îpaši 
izveidotos savâkšanas punktos bez maksas*. Dažâs valstîs vietçjais 
izplatîtâjs pieòem atpakaï vecos produktus bez maksas, ja tâ vietâ 
iegâdâjaties jaunu.
* Sîkâkai informâcijai lûdzam sazinâties ar vietçjiem varas orgâniem.
Atbrîvojoties no šî produkta saskaòâ ar noteikumiem, Jûs nodrošinâsiet 
pareizu atkritumu pârstrâdi un otrreizçju izmantošanu tâdâ veidâ novçršot 
potenciâlo negatîvo ietekmi uz apkârtçjo vidi un cilvçku veselîbu, kas 
varçtu rasties nepareizi apejoties ar šâda veida atkritumiem.
2. Citâs valstîs ârpus ES
Ja vçlaties atbrîvoties no ierîces, lûdzam sazinâties ar vietçjâm 
izpildvarâm un noskaidrot pareizu atbrîvošanâs metodi.
Šveice: Nelietojamâs elektriskâs/elektroniskâs ierîces iespçjams atgriezt 
izplatîtâjam bez maksas, pat tad, ja tâ vietâ neiegâdâjaties jaunu. 
Papildu savâkšanas punkti uzskaitîti mâjas lapâs www.swico.ch vai 
www.sens.ch.
e_kb466.book  Page 208  Friday, February 29, 2008  2:47 PM