Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
20
Darba uzsâkšana
1
Biežâk izmantotie kontaktdakšu veidi lielâkajâs pasaules valstî 
un reìionos
A
B
BF
C
S
Ziemeïamerika
ASV, Kanâda
9
Eiropa, Bijušâ 
Padomju 
savienîba
Islande, Îrija, Itâlija, Ukraina, Austrija, Nîderlande, 
Kazahstâna, Grieíija, Zviedrija, Dânija, Vâcija, 
Norvçìija, Ungârija, Somija, Francija, Baltkrievija, 
Beïìija, Rumânija, Krievija
9
Apvienotâ karaliste
9
9
Spânija
9
9
Šveice, Polija, Portugâle
9
9
Âzija
Taivâna, Japâna
9
Šrilanka, Maldîves salas
9
Nepâla, Bangladeša, Mongolija
9
Vjetnama
9
9
Indija, Indonçzija, Pakistâna, Makau
9
9
Taizeme
9
9
9
Koreja
9
9
9
Filipînas
9
9
9
Singapûra, Honkonga
9
9
Íîna
9
9
9
9
9
Malaizija
9
9
9
Okeânija
Austrâlija, Tonga, Jaunzçlande, Fidži
9
Guam (Guama)
9
Taiti
9
Centrâlâ un 
Dienvidamerika
Kolumbija, Jamaika, Haiti, Panama, Bahamas, 
Puertoriko, Venecuçla, Meksika
9
Brazîlija, Peru
9
9
Èîle
9
9
Argentîna
9
9
9
Vidçjie austrumi
Izraçla, Irâna
9
Kuveita
9
9
Jordâna
9
9
Âfrika
Kanâriju salas, Gvineja, Mozambika, Maroka
9
Kenija, Dienvidâfrika
9
9
Alžîrija
9
9
9
Çìipte
9
9
9
Zambija, Tanzânija
9
9
e_kb466.book  Page 20  Friday, February 29, 2008  2:47 PM