Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
211
8
Pielikums
Alfabçtiskais râdîtâjs
Symbols
[A Rec.Mode] (Ierakstîšanas 
režîms) izvçlne  . . . . . . . . . . .  44
[H Set-up] (Uzstâdîjums) 
izvçlne   . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Q taustiòš   . . . . . . . .  14, 40, 41, 43
Q (taustiòš režîms)  . . . . . . . . . .  36
x (Tele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
w (Platleòía)  . . . . . . . . . . . . . . .  89
y (Tâlummaiòas displejs/Tâlum-
maiòas) . . . . . . . . . . . . .  89, 129
f (Deviòu-attçlu displejs)  . . . . .  135
i (Dzçšanas taustiòš)   . . . .  37, 139
 (Zaïais taustiòš)  . . . . . . . .  40, 62
B (Zaïais Režîms)  . . . . . . . . . . .  62
b (Auto attçla režîms)  . . . . . 50, 64
R (Programmas režîms)   . . . . . .  66
A (Nakts ainavas režîms)   . .  50, 77
C (Videofragmentu režîms) . .  50, 79
O (Balss ierakstîšanas
 režîms) . . . . . . . . . . . . .  50, 124
q (Ainavas režîms)  . . . . . . .  51, 67
< (Ziedu režîms)  . . . . . . . . .  51, 67
z (Dabiska âdas toòa
režîms)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
 (Portreta režîms)  . . . . . . .  51, 69
 (Pus auguma Portreta 
režîms)  . . . . . . . . . . . . . .  51, 69
C (Bçrnu režîms)   . . . . . . . . . . . . 71
C (Bçrnu uzòemšanas 
režîms)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
L (Pludmales & Sniega 
režîms)  . . . . . . . . . . . . . .  52, 67
 (Sporta režîms)  . . . . . . . .  52, 67
g (Taimeris)   . . . . . . . . . . . . . . . .  83
j (Sçrijfoto uzòemšana) . . . . . . .  84
F
 F H 
G
 G
(Mâjdzîvnieku režîms)   . .  52, 75
  (Teksta režîms)  . .  52, 76
K (Çdiena režîms) . . . . . . . . . 52, 67
  (Digitâlais Stabilizçšanas 
Sistçmas režîms)   . . . . . . . . . 78
Y (Râmja Pievienošanas 
režîms)  . . . . . . . . . . . . . . 53, 81
? (SD Atmiòas karte)   . . . . . 23, 129
@ (Iebûvçtâ atmiòa)   . . . . . . 23, 129
c (Akumulatora lîmeòa 
indikators)  . . . . . . . . . . . . . . . 19
k (Videofragmentu SR 
aktivizçta). . . . . . . . . . . . 79, 111
A
AC strâvas vads . . . . . . . . . . . . . . 17
AF palîg gaisma.  . . . . . . . . . . . . 104
Aizsardzîba   . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Akumulatora Lîmeòa Indikators   . . 19
Akumulatora/karšu 
nodalîjuma vâciòš . . . . . . . . . 16
Akumulators  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Apgriešana . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Aplûkošanas režîms   . . . . . . . . . . 41
Aplûkojiet fotoattçlus  . . . . . . . . . . 36
Aplûkojiet iepriekšçjo vai 
nâkamo attçlu  . . . . . . . . . . . . 36
Atiestate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Atmiòa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Atskaòošanas režîma palete  . . . . 54
Attçla asums   . . . . . . . . . . . . . . . 118
Attçla kontrasts   . . . . . . . . . . . . . 120
Attçla režîms  . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Attçla/Skaòas kopçšana   . . . . . . 172
Attçlu izmçrs   . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Attçlu kvalitâte  . . . . . . . . . . . . . . . 25
Attçlu pagriešana  . . . . . . . . . . . . 158
Attçlu, videofragmentu 
un skaòas failu dzçšana  . . . 139
Audio atskaòošana   . . . . . . . . . . 126
Audio ierakstîšana  . . . . . . . . . . . 124
e_kb466.book  Page 211  Friday, February 29, 2008  2:47 PM