Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
212
8
Pielikums
Auto Attçla Režîms  . . . . . . . . . . .  64
Autofokusa iestatîjumi  . . . . . . . .  102
Autofokusa režîms . . . . . . . . . . . .  91
Automâtiska izslçgšanâs  . . . . . .  190
AV kabelis  . . . . . . . . . . . . . . . . .  146
Âtrâ tâlummaiòa . . . . . . . . . . . . .  130
B
Balss ieraksta   . . . . . . . . . . . . . .  127
Balss ierakstîšanas režîms  .  43, 124
Baltâs krâsas balanss  . . . . . . . .  100
Bezgalîbas režîms  . . . . . . . . . . . .  91
Bçrnu režîms  . . . . . . . . . . . . . . . .  71
D
Darbošanâs laiks  . . . . . . . . . . . . .  18
Datuma izdrukâšana  . . . . . . . . .  121
Datuma un Datums  . . . . . . . . . .  180
D-Diapazona kompensâcija.  . . .  113
Deviòu sîktçlu displejs  . . . . . . . .  135
Digitâlais Filtrs  . . . . . . . . . . . . . .  161
Digitâlais stabilizçšanas sistçmas 
režîms . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Displeja valoda   . . . . . . . . . . . . .  184
DPOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148
E
Eksponçšanas slçdzis  . . . . . .  13, 32
Ekspozîcija   . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Enerìijas taupîšana . . . . . . . . . .  189
F
Fn Iestatîšana  . . . . . . . . . . . . . .  116
Fokusa ierobežotâjs . . . . . . . . . .  103
Fokusa râmis  . . . . . . . . . . . . . . . .  32
Fokusa režîms  . . . . . . . . . . . . . . .  91
Fokusa slçdzis  . . . . . . . . . . . . . . .  34
Fokusçšanas diapazons   . . . . . .  102
Formatçšana  . . . . . . . . . . . . . . .  176
Foto râmja pievienošana  . . . . . .  170
Fotoattçlu izmçrs  . . . . . . . . . . . . .  96
Fotoattçlu kvalitâte . . . . . . . . . . . .  98
Fotoattçlu uzòemšana  . . . . . . . . .  32
G
Gaismas mçrîjumu režîms . . . . . 105
Galvenais indikators . . . . . . . . . . . 13
Galvenais slçdzis  . . . . . . . . . . . . . 13
H
Histogramma  . . . . . . . . . . . . . 56, 57
I
Ieplacis fokusa režîms  . . . . . . . . . 91
Iestatît izvçlnes   . . . . . . . . . . . . . . 44
Inteliìentâ Tâlummaiòa  . . . . . . . . 89
Izmçra mainîšana   . . . . . . . . . . . 155
Izvçlòu saraksts  . . . . . . . . . . . . . . 47
J
Jutîba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
K
Kalendârais displejs  . . . . . . . . . . 135
Krâsu filtri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Krâsu piesâtinâšanu   . . . . . . . . . 119
Kursortaustiòš   . . . . . . . . . . . . . . . 14
Kursortaustiòi  . . . . . . . . . . . . . 40, 41
L
Labâks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Labs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LCD Spilgtuma 
režîms  . . . . . 35, 36, 40, 42, 188
M
Makro Režîms  . . . . . . . . . . . . . . . 91
Manuâlâ fokusa režîms  . . . . . . . . 91
Mapes nosaukums . . . . . . . . . . . 185
Mâjdzîvnieku režîms  . . . . . . . . . . 75
MENU taustiòš  . . . . . . . . . 14, 40, 42
Mikrofons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Multi-ekspozîcija   . . . . . . . . . . . . . 86
N
Nakts ainavu režîms   . . . . . . . . . . 77
NTSC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 187
e_kb466.book  Page 212  Friday, February 29, 2008  2:47 PM