Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
213
8
Pielikums
O
Objektîvs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
OK/Display taustiòš.   . 14, 35,  40, 43
P
PAL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31, 187
Palîgvedòa atainošanâs   . . . . . .  191
Papildus Piederumi  . . . . . .  197, 198
Pasaules laiks  . . . . . . . . . . . . . .  182
PictBridge   . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
Pieejas lampiòa  . . . . . . . . . . . . . .  13
Platleòía   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Portreta Režîms . . . . . . . . . . . . . .  69
Pret izdzçšanas slçdzis  . . . . . . . .  24
Printeris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
Programmas Režîms . . . . . . . . . .  66
Pus-auguma Portreta Režîms.   . .  69
R
Râmja pievienošanas režîms   . . .  81
Rediìçt videofragmentu . . . . . . .  165
S
Sarkano acu efekta 
kompensâcija  . . . . . . . . . . .  168
Sâkotnçjie iestatîjumi . . . . . . . . . .  28
Sâkuma ekrâns  . . . . . . . . . . . . .  174
SD atmiòas karte  . . . . . . . . . .  23, 24
Sejas atpazîšana  . . . . . . . . . . . . .  69
Sejas Prioritâtes Funkcija   . . . . . .  59
Sçrijfoto Režîms   . . . . . . . . . . . . .  84
Siksniòa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Simboli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Skaïrunis   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Skaòas iestatîjumi.   . . . . . . . . . .  177
Slîdrâde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
Spilgtuma filtrs  . . . . . . . . . . . . . .  163
Spilgtuma lîmenis   . . . . . . . . . . .  188
Statîva ligzda  . . . . . . . . . . . . . . . .  13
T
Taimera lampiòa   . . . . . . . . . . . . .  13
Taimeris  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
Tâlummaiòa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Tâlummaiòas displejs   . . . . . . . . 129
Tâlummaiòas slçdzis  . . . . 14, 40, 41
Tâlvadîbas pults . . . . . . . . . . . . . . 87
Tâlvadîbas Pults.  . . . . . . . . . . . . 147
Teicams Makro režîms   . . . . . . . . 91
Teksts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Tele   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Tripod socket  . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tûlîtçjs priekšskatîjums  . . . . 35, 112
TV   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
U
USB kabelis  . . . . . . . . . . . . . . . . 151
USB savienojums.  . . . . . . . . . . . 186
Uzòemšanas režîms   . . . . . . . . . . 40
Uzòemamo attçlu skaits.  . . . . . . . 18
Uzstâdîjums Izvçlne . . . . . . . . . . . 48
Uztveršanas režîma palete   . . . . . 50
V
Video izejas formâts . . . . . . . . . . 187
Videofragmentu atskaòošana   . . 133
Videofragmentu attçla 
izmçrs  . . . . . . . . . . . . . . 26, 109
Videofragmentu attçla 
kvalitâte . . . . . . . . . . . . . 26, 110
Videofragmentu uzòemšana   . . . . 79
Viena spiediena funkcija   . . . . . . 114
Vietçjais laiks  . . . . . . . . . . . . . . . 182
Vislabâkais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Visu attçlu dzçšana  . . . . . . . . . . 141
Z
Zaïais Režîms   . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zaïais Taustiòš . . . . . .14, 40, 42,115
Zibspuldze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zibspuldzes režîms  . . . . . . . . . . . 94
Ziòojumi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
e_kb466.book  Page 213  Friday, February 29, 2008  2:47 PM