Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
21
Darba uzsâkšana
1
Iesakâm izmantot AC strâvas adaptera komplektu K-AC63 (papildus piederums), 
ja izmantosiet ilgâku laiku monitoru, vai arî, pieslçdzot fotokameru pie datora.
1
Pârliecinieties, ka fotokamera ir izslçgta, un atveriet DC ieejas 
terminâla vâciòu.
2
Ievietojiet strâvas adaptera DC kontaktspraudni fotokameras 
DC ieejas ligzdâ, pirms tam pârliecinoties, ka 
4 simboli sakrît.
3
Pievienojiet strâvas vadu strâvas adapterim.
4
Pievienojiet strâvas vadu strâvas tîkla rozetei.
Saimniecîbâ esošâs strâvas izmantošana
• Pirms strâvas adaptera pievienošanas vai atvienošanas, pârliecinieties, 
ka fotokamera ir izslçgta.
• Pârliecinieties, ka strâvas vads un savienojuma kabelis pievienoti rûpîgi. 
Iespçjami datu zudumi, ja kabelis tiek atvienots no fotokameras fotoattçlu 
uzòemšanas laikâ.
• Pirms adaptera izmantošanas vispirms izlasiet tâ lietošanas pamâcîbu.
• Pârliecinieties, ka 4 simboli sakrît savienojot DC ligzdas. Ievietojot 
spraudòus, nepielietojiet pârâk lielu spçku. Pretçjâ gadîjumâ tie var tikt bojâti.
3
2
1
Pievienot strâvas tîklam
4
4 maríçjums
Strâvas vads
Strâvas adapteris
e_kb466.book  Page 21  Friday, February 29, 2008  2:47 PM