Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
22
Darba uzsâkšana
1
Lai novçrstu ugunsnelaimes vai elektriskâs strâvas trieciena iespçjamîbu 
akumulatora lâdçtâja vai strâvas adaptera izmantošanas laikâ, vispirms izlasiet 
nodaïu “Fotokameras drošai izmantošanai” 1. lapaspusç.
Brîdinâjumi attiecîbâ uz akumulatora lâdçtâja vai strâvas adaptera 
izmantošanu
e_kb466.book  Page 22  Friday, February 29, 2008  2:47 PM