Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
23
1
Darba uzsâkšana
SD atmiòas kartes ievietošana/izòemšana
Ar šo fotokameru izmantojiet SD Atmiòas Karti. Attâli tiek ierakstîti SD atmiòas 
kartç, vai fotokameras iebûvçtajâ atmiòâ.
Fotografçjot ar ievietotu SD atmiòas karti
Monitora augšçjâ labajâ stûrî atainojas ? un attçli tiek ierakstîti kartç.
Fotografçjot bez ievietotas SD atmiòas kartes
Monitora augšçjâ labajâ stûrî atainojas @ un attçli tiek ierakstîti 
iebûvçtajâ atmiòâ.
 
1
Atveriet akumulatora/karšu nodalîjuma vâciòu.
Pabîdiet akumulatora/kartes nodalîjuma vâciòu 
 virzienâ. Vâciòš automâtiski 
atvçrsies 
 virzienâ, tiklîdz noòemsiet pirkstus no tâ.
2
Ievietojiet SD atmiòas karti ar apdrukâto pusi (ar 2 simbolu) 
pret monitoru un iestumiet to nodalîjumâ lîdz atskan klikšíis.
3
Aizveriet akumulatora/karšu nodalîjuma vâciòu.
Lai izòemtu atmiòas karti, iespiediet to bultiòas norâdîtajâ virzienâ un izvelciet 
to ârâ. 
• Pirms SD atmiòas kartes ievietošanas vai izòemšanas, pârliecinieties, 
ka fotokamera ir izslçgta.
• Formatçjiet atmiòas kartes, ko izmantojat pirmo reizi, vai esat izmantojis 
citâ fotokamerâ. Informâciju par formatçšanas operâcijâm meklçjiet “SD 
atmiòas kartes vai Iebûvçtâs atmiòas formatçšana”  (176. lpp.).
• Uzòemamo attçlu skaits var atšíirties atkarîbâ no SD atmiòas kartes 
un iebûvçtâs atmiòas ietilpîbas, kâ arî iestatîtâ attçlu izmçra un kvalitâte. 
(126. lpp.)
• Saglabâjot jûsu iecienîtâkos attçlus un skaòas failus iebûvçtajâ atmiòâ, 
jûs tos varat atainot jebkurâ brîdî. (Mana albûma funkcija). (1132. lpp.)
3
2
1
Lai izòemtu atmiòas 
karti, iestumiet to viegli 
iekšâ un izòemiet
SD Memory Card 
(SD atmiòas karte)
2
1
1
2
e_kb466.book  Page 23  Friday, February 29, 2008  2:47 PM