Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
24
Darba uzsâkšana
1
Datu dublçšana
Nereti iebûvçtajâ atmiòâ saglabâtos datus var nebût iespçjams nolasît. Ieteicams svarîgus datus 
nevis saglabât iebûvçtajâ atmiòâ, bet gan pârraidît uz datoru vai saglabât citâ datu nesçjâ.
Drošîbas noteikumi izmantojot SD atmiòas karti
• Pirms akumulatora/karšu nodalîjuma vâciòa atvçršanas, pârliecinieties, 
ka fotokamera ir izslçgta.
• SD atmiòas karte aprîkota ar pretizdzçšanas slçdzi. Iestatot slçdzi 
pretizdzçšanas [LOCK] pozîcijâ, eksistçjošie dati tiek aizsargâti 
neïaujot kartç ierakstît jaunus datus, dzçst eksistçjošos datus 
vai
formatçt atmiòas karti.
• Ja vçlaties izòemt SD atmiòas karti no fotokameras uzreiz 
pçc izmantošanas, to jâdara uzmanîgi, jo tâ var bût karsta.
• Nekâdâ gadîjumâ neizòemiet SD atmiòas karti vai neizslçdziet 
fotokameru kamçr dati tiek saglabâti atmiòas kartç, tiek aplûkoti 
attçli vai atskaòoti audio ieraksti, vai fotokamera pievienota datoram 
ar USB kabeïa palîdzîbu. Pretçjâ gadîjumâ iespçjami datu zudumi vai atmiòas karte var tikt bojâta.
• Nemçìiniet saliekt SD atmiòas karti, kâ arî nepakïaujiet to spçcîgiem triecieniem. 
Nepieïaujiet tâs saskarsmi ar ûdeni un sargâjiet to no augstu temperatûru iedarbîbas.
• Formatçjiet atmiòas kartes, ko izmantojat pirmo reizi, vai esat izmantojis citâ fotokamerâ. 
Informâciju par formatçšanas operâcijâm meklçjiet “SD atmiòas kartes vai Iebûvçtâs atmiòas 
formatçšana” (176. lpp.).
• Nekâdâ gadîjumâ neizòemiet SD atmiòas karti no fotokameras formatçšanas laikâ, 
pretçjâ gadîjumâ atmiòas karte var tikt neatgriezeniski bojâta.
• SD atmiòas kartç saglabâtie dati var tikt dzçsti sekojošos apstâkïos. PENTAX neatbild par 
jebkâdiem izdzçstajiem vai zaudçtajiem datiem
(1) ja SD atmiòas karte tiek izmantota nepareizi.
(2) ja SD atmiòas karte pakïauta statiskai elektrîbai vai elektriskiem traucçjumiem.
(3) ja fotokamera nav izmantota ilgâku laika periodu.
(4) ja tiek izòemta atmiòas karte, atvienots strâvas adapteris vai izòemts akumulators datu 
apstrâdes laikâ.
• Ja tâ netiek izmantota ilgâku laika periodu, dati uz atmiòas kartes var kïût nenolasâmi. 
Regulâri lejupielâdçjiet svarîgus datus datorâ (PC).
• Neizmantojiet un neglabâjiet atmiòas karti vietâs, kur tâ var tikt pakïauta statiskâs elektrîbas 
vai elektrisko traucçjumu iedarbîbai.
• Neizmantojiet un neglabâjiet atmiòas karti tiešo saules staros vai vietâs, kur iespçjamas krasas 
temperatûras maiòas vai kondensâcija.
• Izmantojot SD atmiòas karti ar lçnu ierakstîšanas âtrumu, ierakstîšana var tikt pârtraukta 
videofragmentu uzòemšanas laikâ pat tad, ja atmiòâ ir pietiekami daudz brîvas vietas, 
vai arî uzòemšana un atskaòošana var prasît vairâk laika nekâ parasti.
• Pirms iegâdâjaties SD atmiòas karti, pârbaudiet PENTAX mâjas lapâ, vai karte ir savietojama 
ar Jûsu fotokameru. 
• Ja esat nolçmis vairs neizmantot savu SD atmiòas karti, nodot to trešajai personai vai pârdot, 
pârliecinieties, ka visi atmiòas kartç saglabâtie dati ir pilnîbâ izdzçsti vai karte padarîta 
neizmantojama, ja tâ satur personisku vai emocionâlu informâciju. Òemiet vçrâ, ka formatçjot 
SD atmiòas karti visi dati tomçr netiek dzçsti pilnîbâ un ar îpašas programmatûras palîdzîbu tos 
iespçjams atjaunot. Taèu pastâv arî îpašas datu iznîcinâšanas programmatûras, kas nodrošina 
pilnîgu datu izdzçšanu. Jebkurâ gadîjumâ SD atmiòas kartç saglabâto datu drošîba atkarîga 
tikai no Jums.
Pret izdzçšanas slçdzis
e_kb466.book  Page 24  Friday, February 29, 2008  2:47 PM