Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
25
Darba uzsâkšana
1
Izvçlieties nolûkam atbilstošâkos attçla izmçra un kvalitâtes iestatîjumus.
Jo augstâks kvalitâtes lîmenis un ierakstâmo pikseïu skaits, jo skaidrâks attçls 
izdrukâšanai, taèu rezultâtâ iegûstamais faila izmçra pieaugums samazina 
uzòemamo attçlu skaitu.
Ja esat izvçlçjies augstu attçla kvalitâtes un iestatîjumu un lielu izmçru, attçla 
saglabâšanai nepieciešamais laiks var sasniegt pat desmit un vairâk sekundes.
[A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç izvçlieties atbilstošu ierakstîto 
pikseïu skaitu un kvalitâtes lîmeni.
  Izmantošanai atbilstošâkie izmçra iestatîjumi
Noklusçtais iestatîjums ir 12M (4000×3000).
  Izmantošanai atbilstošâkie kvalitâtes iestatîjumi
Noklusçtais iestatîjums ir D.
Attçlu izmçrs un kvalitâte
“Kâ iestatît izvçlnes” 144. lpp.
“Ierakstâmo pikseïu iestatîšana fotoattçliem” 196. lpp.
“Fotoattçlu kvalitâtes lîmeòa iestatîšana” 198. lpp.
12M (4000×3000)
10M (3648×2736)
Attçlu drukâšanai ar augstas izšíirtspçjas printeri, A4 izmçra 
vai lielâkiem drukâjumiem, attçlu rediìçšanai vai apstrâdâšanai
7M (3072×2304)
5M (2592×1944)
3M (2048×1536)
Piemçrots drukâšanai uz pastkartes
Attçlu izmantošanai interneta mâjas lapâ, pievienošanai e-pastam
1024 (1024×768)
0
640 (640×480)
C
Vislabâkais
Zemâkais kompresijas lîmenis. Piemçrots A4 formâta izdrukâm.
D
Labâks
Standarta kompresijas lîmenis. Piemçrots foto izdrukâm vai fotoattçlu 
aplûkošanai datora ekrânâ.
E
Labs
Augstâkais kompresijas lîmenis. Piemçrots pievienošanai e-pasta 
vçstulçm vai ievietošanai internetâ.
Skaidrs, izteiksmîgs
e_kb466.book  Page 25  Friday, February 29, 2008  2:47 PM