Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
26
Darba uzsâkšana
1
  Aptuvenais uzòemamo attçlu skaits òemot vçrâ izmçra un kvalitâtes 
iestatîjumus
• Tabulâ augstâk redzama aptuvenais saglabâjamo attçlu skaits un ierakstîšanas laiks 
izmantojot 1GB SD Atmiòas karti.
• Iepriekš minçtâ tabula ir pamatâ uz standarta uzòemšanu PENTAX specificçtajiem 
nosacîjumiem un var mainît atkarîbâ no subjekta, uzòemšanas nosacîjumiem, 
uztveršanas režîma, SD Atmiòas Kartes, u.c.
Izvçlieties vajadzîbâm visatbilstošâko izmçra un kvalitâtes iestatîjumu.
Jo lielâks izmçra un kvalitâtes lîmeòa iestatîjums E izvçlçts, jo skaidrâks video, 
taèu faila izmçrs ir palielinâts.
Izvçlieties atbilstošâko izmçra un kvalitâtes iestatîjumu [A Rec.Mode] 
(Ierakstîšanas režîms) izvçlnç.
  Izmantošanai atbilstošâkie (Recorded Pixels (Ierakstîtie pikseïi)) izmçra 
iestatîjumi
Noklusçtais iestatîjums ir 640 (640x480).
Quality Level
(Kvalitâtes lîmenis)
C
Vislabâkais
D
Labâks
E
Labs
Skaòa
Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
12M (4000×3000)
201
291
404
17 st.
11 min. 28 sek.
10M (3648×2736)
242
350
486
7M (3072×2304)
342
495
685
5M (2592×1944)
481
695
963
3M (2048×1536)
728
1053
1458
1024 (1024×768)
1856
2682
3714
640 (640×480)
3405
4918
6811
Videofragmentu izmçrs un kvalitâte
“Videofragmentu ierakstâmo pikseïu iestatîšana” 1109. lpp.
“Kvalitâtes Lîmeòa izvçle videofragmentiem” 1110. lpp.
640 (640×480)
Augstas kvalitâtes videofragmentu atskaòošanai VGA formâtâ. Pieejamais 
ierakstîšanas laiks ir îsâks.
320 (320×240)
Mazâks faila izmçrs ïauj uzòemtu garâku videofragmentu.
e_kb466.book  Page 26  Friday, February 29, 2008  2:47 PM