Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
27
Darba uzsâkšana
1
  Aptuvenais ierakstîšanas laiks òemot vçrâ izmçra (Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)) un kvalitâtes iestatîjumus
Nokausçjamais iestatîjums ir C.
• Iepriekš minçtâ tabula, norâda aptuveno ierakstîšanas laiku kad izmantojat 1GB 
SD Atmiòas karti.
• Iepriekš minçtâ tabula ir pamatâ uz standarta uzòemšanu PENTAX specificçtajiem 
nosacîjumiem un var mainît atkarîbâ no subjekta, uzòemšanas nosacîjumiem, 
uztveršanas režîma, SD Atmiòas Kartes, u.c.
Quality Level
(Kvalitâtes lîmenis)
C
Vislabâkais
D
Labâks
E
Labs
Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
640 (640×480)
46 min. 0 sek.
57 min. 38 sek.
1 st.9 min. 11 sek.
320 (320×240)
2 st.57 min. 56 sek. 3 st.41 min. 3 sek. 4 st.14 min. 52 sek.
e_kb466.book  Page 27  Friday, February 29, 2008  2:47 PM