Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
28
1
Darba uzsâkšana
Initial Settings (iestatiet displeja valodu, 
datumu un laiku)
Šajâ lietošanas pamâcîbâ kursortaustiòu apraksts ir sekojošs.
Ja [Language/
] (Valodas) vai datuma uzstâdîšanas ekrâns parâdâs tad, 
kad jûs ieslçdzat fotokameru, sekojiet lîdzi tâlâkajiem norâdîjumiem, lai uzstâdîtu 
displeja valodu un/vai pašreizçjo datumu un laiku.
Ja [Language/
] (Valodas) izvçles ekrâns atveras:
1
29. lpp. - 30. lpp.  “Displeja valodas iestatîšana”, “Datuma un 
laika iestatîšana”
Ja parâdâs datuma uzstâdîšanas ekrâns:
1
30. lpp. “Datuma un laika iestatîšana”
Ja jûs vçlaties mainît sâkotnçjos iestatîjumus, attiecîbâ uz “Datuma un Datums 
un laiks”  (180. lpp.) un “Displeja valodas mainîšana”  (184. lpp.).
Power slçdzis
Kursortaustiòš
OK taustiòš
OK
b
g
q
MODE
Kursortaustiòš (2)
Kursortaustiòš (5)
Kursortaustiòš (3)
Kursortaustiòš (4)
e_kb466.book  Page 28  Friday, February 29, 2008  2:47 PM