Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
2
 Uzmanîbu!
• Nemçìiniet izjaukt, îssavienot, vai izmest akumulatoru ugunî vai citâ vietâ ar stipri 
paaugstinâtu temperatûru (virs 60°C/140°F). Neievçrojot iepriekšminçto, var rasties 
pârkaršanas, aizdegšanâs vai uzliesmojuma risks.
• Nekâdâ gadîjumâ nemçìiniet lâdçt jebkâdu citu akumulatoru, izòemot šo litija jonu 
akumulatoru D-LI68. Pretçjâ gadîjumâ tas var eksplodçt vai aizdegties.
• Nenovietojiet savus pirkstus uz zibspuldzes tâs lâdçšanâs laikâ, pretçjâ gadîjumâ 
iespçjama apdegumu gûšana.
• Nekâdâ gadîjumâ neizmantojiet zibspuldzi, ja tâ ir saskârusies ar apìçrbu. 
Apìçrbs var izbalçt.
• Ja šíidrums no tekošas baterijas jebkâdâ veidâ ir iekïuvis acîs, neberzçjiet tâs. 
Pastâv redzes zaudçšanas risks. Nekavçjoties izskalojiet tâs ar ûdeni un vçrsieties 
pçc palîdzîbas pie ârsta.
• Ja šíidrums no tekoša akumulatora jebkâdâ veidâ ir nokïuvis uz âdas vai apìçrba. 
Tas var izraisît âdas kairinâjumu. Rûpîgi noskalojiet pakïautâs vietas ar ûdeni.
• Ja akumulators ir sakarsis vai ievçrojat dûmus, nekavçjoties izòemiet to no fotokameras. 
Šajâ laikâ uzmanieties, lai negûtu apdegumus no sakarsušâ akumulatora.
• Dažas fotokameras daïas var sakarst ilgstošas izmantošanas rezultâtâ, 
tâdçï uzmanieties, lai negûtu zemas temperatûras apdegumus.
• Ja displejs ir bojâts, uzmanieties no stikla daïiòâm. Tâpat uzmanieties, 
lai šíidrie kristâli nenokïûtu uz âdas, acîs vai mutç.
• Izmantojot fotokameru ilgstoši bez pârtraukuma, akumulators var stipri sakarst. 
Esiet uzmanîgi un piesardzîgi izòemot akumulatoru no fotokameras. 
 Brîdinâjums
• Neizmantojiet produktu ar spriegumu, kas atšíiras no norâdîtâ. Pretçjâ gadîjumâ 
iespçjama ugunsnelaime vai elektriskâs strâvas trieciens. 
Nepieciešamais spriegums ir 100-240 V AC.
• Nekâdâ gadîjumâ neizjauciet vai nedemontçjiet produktu. Pretçjâ gadîjumâ pastâv 
ugunsnelaimes vai elektriskâs strâvas trieciens risks.
• Ja no produkta izdalâs dûmi, parâdâs dîvainas smakas vai pamanât citas novirzes 
no normas, nekavçjoties pârtrauciet tâ izmantošanu un sazinieties ar tuvâko 
PENTAX servisa centru. Turpinot izmantot produktu iespçjama ugunsnelaime 
vai elektriskâs strâvas trieciens.
• Ja produktâ nejauši iekïuvis ûdens, sazinieties ar tuvâko PENTAX servisa centru. 
Turpinot izmantot produktu iespçjama ugunsnelaime vai elektriskâs strâvas trieciens.
Par akumulatora lâdçtâju un strâvas adapteri
e_kb466.book  Page 2  Friday, February 29, 2008  2:47 PM