Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
29
Darba uzsâkšana
1
Jûs no sekojošajâm valodâm varat izvçlçties to, kurâ tiks attçloti režîma un kïûdas 
ziòojumi [Angïu], [Franèu], [Vâcu], [Spâòu], [Portugâïu], [Itâïu], [Holandiešu], 
[Dâòu], [Zviedru], [Somu], [Poïu], [Èehu], [Ungâru], [Turku], [Krievu], [Taizemiešu] 
un [Japâòu].
1
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos valodu.
2
Nospiediet taustiòu OK.
3
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Râmis pavirzâs uz [W].
4
Nospiediet kursortaustiòu (5), 
lai atvçrtu Hometown ekrânu.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45) lai izvçlçtos vçlamo pilsçtu 
(Hometown (Dzimtâ pilsçta)).
6
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Râmis pavirzâs uz [DST] (Daylight Saving Time - Vasaras laiks).
7
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos 
[
O (Aktivizçts) / P (Deaktivizçts)].
8
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras sâkuma iestatîjumu logs.
9
Nospiediet taustiòu OK.
Ekrânâ atveras Datuma iestatîšanas logs.
Displeja valodas iestatîšana
MENU
Cancel
E n g l i s h
Nederlands
Svenska
I t a l i a n o
D a n s k
OK
OK
Deutsch
P o l s k i
M a g y a r
S u o m i
e_kb466.book  Page 29  Friday, February 29, 2008  2:47 PM