Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
30
Darba uzsâkšana
1
Iestatiet tekošo laiku un datumu, kâ arî to atainošanas formâtu.
1
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis pavirzâs uz [mm/dd/yy].
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos datuma formâtu.
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis pavirzâs uz [24h].
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23
lai izvçlçtos [24h] (24-stundu displeju) 
vai [12h] (12-stundu displeju).
5
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis atgriežas uz [Date Style] (Datuma 
formâts).
6
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Râmis pavirzâs uz [Date] (Datums).
7
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Râmis pavirzâs uz mçneša iestatîšanas lauciòu.
8
Izmantojiet kursortaustiòus (23
lai mainîtu mçnesi.
Mainiet dienas un gada iestatîjumu tâdâ pašâ 
veidâ.
Tad mainiet laika iestatîjumu.
Ja jûs izvçlçjâties 4 solî [12h], iestatîjums 
pârslçdzas uz am (pirms pusdienâm) vai pm (pçc pusdienâm) atkarîbâ no laika.
9
Nospiediet taustiòu OK.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Datuma un laika iestatîšana
Date Adjust
MENU
Cancel
Date Style
mm/dd/yy
Date
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Time
0 : 0 0
OK
OK
24h
Date Adjust
MENU
Cancel
Date Style
mm/dd/yy
Date
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Time
0 : 0 0
OK
OK
24h
Date Adjust
MENU
Cancel
Date Style
mm/dd/yy
Date
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Time
0 : 0 0
OK
OK
24h
Date Adjust
MENU
Cancel
Date Style
mm/dd/yy
Date
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Time
0 : 0 0
OK
OK
24h
e_kb466.book  Page 30  Friday, February 29, 2008  2:47 PM